Algemene Voorwaarden tot het leveren van software

Localyse BV
Klipperaak 201 – 2411ND Bodegraven
+31 (0) 172-255500
VAT: NL8204.69.221.B01
KVK-number: 30255131

Annex 1

1. Definities :

 1.1. Basisprijs: de basisprijs, zoals opgenomen in de Bijzondere Voorwaarden en die door de Klant betaald dient te worden, overeenkomstig artikel 4.3 van deze Algemene Voorwaarden.

1.2. Bestelling : Een definitief door de Klant geplaatste bestelling van Goederen en/of diensten onder deze Overeenkomst. Een bestelling kan geplaatst worden door het door de Klant overmaken aan Localyse van de ondertekende Bijzondere voorwaarden, door het selecteren van bijkomende producten in Google Cloud Console of door het accepteren van een geldige offerte van Localyse.

1.3. Bijzondere Voorwaarden: de aan deze Algemene Voorwaarden onderworpen schriftelijke  overeenkomsten tussen Localyse en de Klant, waarin de specifieke modaliteiten met betrekking tot deze Overeenkomst worden uiteengezet, zoals, maar niet beperkt tot een geaccepteerde offerte, bestelbon, statement of work,…

1.4. Gegevensbeschermingswetgeving: “: a) Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (“Algemene verordening gegevensbescherming”) of “AVG”), (b) alle andere toepasselijke wetten en voorschriften en officiële bindende aanbevelingen van de relevante gegevensbeschermingsautoriteiten die van invloed zijn op de verwerking van persoonsgegevens en de privacy zoals vastgesteld in de landen waar de gegevens vandaan komen en/of worden verwerkt en (c) eventuele wijzigingen of de vervanging van de voorgaande wetgeving, indien van toepassing;

1.5. Goederen : software en/of hardware van de Producent en/of licentiesleutels;

1.6. Klant: de Klant vermeld in de Bijzondere Voorwaarden;

1.7. Localyse: Localyse BV, met maatschappelijke zetel gelegen te Klipperaak 201 – 2411ND Bodegraven, Nederland met KVK-nummer 30255131;

1.8. Overeenkomst : deze Algemene Voorwaarden, de Bijzondere voorwaarden van Localyse en de Voorwaarden van de Producent, waaronder de algemene (licentie) voorwaarden van de Producent, de End User License Agreement van de te leveren Google software (Annex II a) en Bijkomende Voorwaarden Google (Annex II b);

1.9. Partij(en): Localyse of (en) de Klant.

1.10. Producent : de producent van de Goederen vermeld in de Bijzondere Voorwaarden;

1.11. Voorwaarden van de Producent: de algemene (licentie) voorwaarden of End User License Agreement van de Producent van toepassing op de Goederen en Bijkomende Voorwaarden welke integraal deel uitmaken van de Overeenkomst;

2. Algemeen :

2.1. TOEPASSELIJKE VOORWAARDEN – Deze Algemene Voorwaarden bevatten samen met de Bijzondere Voorwaarden en de Voorwaarden van de Producent van de Goederen en Bijkomende Voorwaarden de volledige weergave van de rechten en plichten van Partijen, en treden in de plaats van alle voorgaande en, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de Partijen, latere overeenkomsten en voorstellen, mondeling zowel als schriftelijk. Voormelde voorwaarden maken integraal deel uit van deze Overeenkomst en zijn van toepassing op alle Bestellingen van Klant. De Klant verklaart deze voorwaarden ontvangen te hebben en ze te aanvaarden. In het bijzonder door de Goederen te installeren, te downloaden, in gebruik te nemen of te activeren via de Goole Cloud Console, aanvaardt de klant de toepasselijkheid van onderhavige Algemene Voorwaarden, de Bijzondere Voorwaarden alsook de Voorwaarden van de Producent. Deze Overeenkomst is steeds van toepassing op alle huidige en toekomstige leveringen van Goederen tussen Partijen, tenzij Partijen andere voorwaarden overeenkomen.

De voorwaarden vermeld in deze Overeenkomst gelden met uitsluiting van andere voorwaarden – zelfs indien de algemene voorwaarden van de Klant anders voorzien of indien deze vermeld worden op o.a. facturen en/of bestelbonnen. In geen geval zal Localyse de voorwaarden van de Klant stilzwijgend of impliciet aanvaarden.

Bij eventuele onverenigbaarheid tussen de Algemene Voorwaarden, de Bijzondere Voorwaarden en de Voorwaarden van de Producent van de Goederen zal volgende hiërarchie in acht genomen worden:

 1. Voorwaarden van de Producent;
 2. Bijzondere Voorwaarden
 3. Algemene Voorwaarden.

Indien en voor zover de bedoelde Voorwaarden van de Producent in de verhouding tussen Klant en Producent om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden onverkort.

Afwijkingen op deze Overeenkomst zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen in het desbetreffende aanbod of de desbetreffende overeenkomst. Afwijkingen aangaande de Voorwaarden van de Producent van de Goederen zijn niet mogelijk.

2.2. TOTSTANDKOMING – Localyse is slechts verbonden tot uitvoering van deze Overeenkomst na ontvangst van een Bestelling van de Klant en na ontvangst van de betalingen zoals overeengekomen in de Bijzondere Voorwaarden. Dit geldt als voldoende bewijs van de Bestelling voor de aanvaarding van de voorwaarden en modaliteiten van onderhavige Overeenkomst en als toestemming om de desbetreffende Goederen te factureren.

2.3. KLANT – Voor zover niet wordt gewezen op een andere hoedanigheid van de Klant, wordt deze onherroepelijk beschouwd als een professionele gebruiker, handelend in het kader van zijn beroepswerkzaamheden.

3. Voorwerp :

3.1. Localyse verbindt zich ertoe de in de Bijzondere Voorwaarden vermelde Goederen te laten leveren overeenkomstig de Voorwaarden van de Producent.

Behoudens andersluidende wettelijke bepaling van dwingend recht of openbare orde, draagt Localyse  geen enkele aansprakelijkheid m.b.t. Goederen en onderhoudsdiensten die door de Producent worden geleverd. De Klant zal zich enkel kunnen richten tot de Producent binnen de grenzen van de betreffende standaardlicenties van de geleverde standaard software of van de Bijkomende Voorwaarden. Gelet op de bekendheid aan de Klant van de Producent vermeld in de Bijzondere Voorwaarden, is artikel 4 van de Wet betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken, (W. 25.02.1991, B.S. 22.03.1991) niet van toepassing.

3.2. De Klant draagt de volledige aansprakelijkheid voor vergissingen en/of omissies in de Bestelling van de Goederen. Enkel en alleen uit de Bijzondere Voorwaarden en onderhavige Algemene Voorwaarden kunnen de contractuele verplichtingen van Localyse worden afgeleid. Bijgevolg is de Klant zelf verantwoordelijk voor de Bestellingen, de geschiktheid van de geleverde Goederen om de door haar beoogde resultaten te bekomen. In geval van verkeerde productkeuze of gebrekkige productspecialisatie of omschrijving van de Goederen, in de Bijzondere Voorwaarden, kan Localyse onder geen voorwaarde hiervoor aansprakelijk gesteld worden.

3.3. Behoudens andersluidende bepaling in de Voorwaarden van de Producent, zal de Klant bij een annulering van de Bestelling van de Goederen de volledige koopsom verschuldigd zijn.

4. Prijs :

4.1. De prijs voor de Goederen wordt vastgelegd in de Bijzondere Voorwaarden. Localyse is in alle gevallen gerechtigd deze prijzen voor de Goederen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Klant aan te passen indien dit het gevolg is van een prijsaanpassing van haar Producenten of vanwege de koersen van de munteenheid en wisselkoersverschillen.

4.2. De prijs is exclusief BTW, lasten en taksen, accijnzen, transportprijzen (van de Producent), invoerrechten en incidentele onkosten en alle andere redelijke kosten. Localyse is niet aansprakelijk voor belastingen die de Klant wettelijk verplicht is te betalen.

4.3. Voor sommige Goederen kan er een Basisprijs worden aangerekend. Voor zover er een Basisprijs van toepassing is, wordt deze opgenomen in de Bijzondere Voorwaarden en dient deze steeds betaald te worden, ongeacht het verbruik van de Klant.

5. Facturatie :

5.1. Behoudens andersluidende overeenkomst, dient de Klant het in de Bijzondere Voorwaarden overeengekomen bedrag te betalen vooraleer Localyse overgaat tot levering van de Goederen. In geval van niet-betaling door de Klant heeft Localyse het recht zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten.

5.2. Tenzij anders overeengekomen in de Bijzondere Voorwaarden, worden de gebruikslicenties van de Producent van de Goederen voor (12) twaalf maanden afgenomen. De Overeenkomst kan jaarlijks stilzwijgend worden verlengd en overeenkomstig jaarlijks gefactureerd, behoudens het recht van elke Partij om zich te verzetten tegen de verlenging door het verzenden van een aangetekende brief ten laatste drie (3) maanden voor het einde van de lopende Overeenkomst.

5.3. Google Maps  wordt aangerekend op grond van het werkelijk door de klant afgenomen verbruik (pay-as-you-go). Op basis van een minnelijke inschatting van het beoogde verbruik door de Klant, dient bij aanvang van de licentie een creditbundel te worden afgenomen en betaald. Deze creditbundel dient gebruikt te worden binnen de eenjarige licentieperiode waarmee zij overeenstemt. Bij verbruik dat de oorspronkelijke creditbundel overschrijdt, heeft Localyse het recht van de Klant te verlangen dat een bijkomende creditbundel wordt aangeschaft en is de Klant automatisch gehouden tot betaling van het werkelijke meerverbruik, in overeenstemming met de tarieven zoals opgenomen in de Bijzondere Voorwaarden. Indien de Klant op het einde van de eenjarige licentieperiode niet de volledige creditbundel heeft verbruikt, heeft hij het recht om het resterende verbruik éénmalig over te zetten naar de onmiddellijk daarop aansluitende eenjarige licentieperiode. Indien de Klant in die aansluitende periode geen licentie afneemt, wordt het bedrag dat overeenstemt met het niet verbruikte deel van de creditbundel niet terugbetaald aan de Klant.

Telkens bij het bereiken van een verbruik van 50%, 75% en 90% van de afgenomen creditbundel voor Google Maps en zoals opgenomen in de Bijzondere Voorwaarden, wordt de Klant hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

Indien de Klant het door hem afgenomen meerverbruik niet tijdig betaalt in overeenstemming met art. 5.9, is Localyse zonder bijkomende notificatie of rechterlijke tussenkomst gerechtigd de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen, zonder dat Localyse hiervoor enige opzeg- en/of schadevergoeding verschuldigd is.

5.5. Indien de Producent gedurende het lopende licentiejaar zijn licentiemodel wijzigt, aanvaardt de Klant hierbij uitdrukkelijk dat Localyse het nieuwe licentiemodel automatisch en onmiddellijk zal toepassen.

5.6. Een gebrek aan schriftelijk protest van een factuur binnen de acht (8) werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde Goederen.

5.7.De Klant is niet gerechtigd tot verrekening of opschorting van betaling noch tot het door factureren aan Localyse van kosten voor de aanstelling van derden.

Alle bijkomende kosten voor het weghalen van de Goederen bij niet-betaling door de Klant vallen ten laste van de Klant en zullen zonder verdere ingebrekestelling opeisbaar zijn.

Localyse is gerechtigd haar verbintenissen automatisch op te schorten door een loutere kennisgeving te versturen aan de Klant bij aangetekend schrijven, indien de Klant haar verbintenissen uit deze Overeenkomst niet nakomt, zo o.a. de buitenwerkingstelling van de geleverde Goederen of het afsluiten van de toegang tot van de geleverde Goederen. Een tijdelijke buitenwerkingstelling of afsluiting van de toegang tot de Goederen geeft de Klant niet het recht de Overeenkomst te beëindigen en/of (verdere) betalingen stop te zetten.

5.9. De Klant verbindt er zich toe om de factuur van de  Goederen te betalen ten laatste 30 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij anders overeen gekomen in de Bijzondere Voorwaarden. Aanpassing van de betalingstermijn zoals bepaald in de Bijzondere Voorwaarden is enkel mogelijk indien de Voorwaarden van de Producent een kortere betalingstermijn voorschrijft.

Het verstrijken van de betalingstermijn stelt de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning in gebreke. Vanaf het verstrijken van de betalingstermijn is een conventionele moratoire intrest verschuldigd die gelijk is aan de intrestvoet zoals bepaald in artikel 5 Wet Betalingsachterstand (Wet 2.08.2002, BS 7.08.2002), vermeerderd met 3 %. Deze interest wordt vanaf de vervaldag tot op de dag van algehele betaling berekend.

Op het onbetaald gebleven bedrag is bovendien een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15 % voor de eerste schijf van EUR 4.000, 10 % voor de tweede schijf van EUR 4.000 tot EUR 12.500 en 7,5 % op hetgeen EUR 12.500 te boven gaat, de gerechtelijke invorderingskosten zijn niet begrepen in dit schadebeding.

Betalingen die de Klant aan Localyse verricht, worden in de eerste plaats aangerekend op de door de Klant verschuldigde kosten, daarna op de verschuldigde interesten en pas in laatste instantie op de verschuldigde hoofdsom.

Localyse heeft het recht om een bijkomende schadevergoeding te vorderen voor de gerechtelijke invorderingskosten, zoals o.m. redelijke advocatenkosten.

Localyse behoudt het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijke schade.

5.10. Indien de kredietwaardigheid van de Klant daartoe naar het oordeel van Localyse aanleiding geeft, mag Localyse, ook na het sluiten van de Overeenkomst, hetzij m.b.t. Goederen als m.b.t. diensten, van de Klant verlangen dat deze de door Localyse gevraagde zekerheid stelt voor de betaling van de nog te leveren Goederen en/of diensten en mag Localyse de uitvoering hiervan opschorten zolang de zekerheid niet werd gesteld. Indien de Klant weigert om binnen een redelijke termijn op het verzoek van Localyse in te gaan, behoudt Localyse zich het recht voor om de Overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder enige vergoeding te ontbinden. Localyse behoudt het recht om een schadevergoeding te vorderen.

5.11. De Klant garandeert en vrijwaart Localyse voor elke vordering van de Producent tegen Localyse wegens onbetaalde facturen van de Producent van de Goederen om welke reden dan ook en de Klant zal Localyse volledig schadeloosstellen voor alle kosten, schade, onkosten en uitgaven die Localyse ten gevolge hiervan oploopt, inclusief haar advocatenkosten.

5.12. Indien in de Bijzondere Voorwaarden tussen Partijen is voorzien dat verbonden ondernemingen van de Klant beroep mogen doen op de geleverde Goederen, dan blijft de Klant samen met de betreffende verbonden ondernemingen solidair aansprakelijk voor de uitvoering van de betalings – en andere verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien

6. Levering, risico – en eigendomsoverdracht, aanvaarding:

6.1. Behoudens anders aangeduid in de Bijzondere Voorwaarden worden alle Goederen rechtstreeks door de betreffende Producent geleverd bij de Klant en/of een door de Klant aangeduide locatie. De levering – en (licentie)voorwaarden en tarieven van de Producent zullen van toepassing zijn op de leveringen en zijn rechtstreeks van toepassing op de Klant. Localyse draagt geen enkele aansprakelijkheid m.b.t. Goederen die door de Producent worden geleverd.

6.2.Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van de Goederen die voorwerp van deze Overeenkomst zijn, gaan op de Klant over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de Klant of van een door de Klant gebruikte hulppersoon zijn gebracht.

6.3. Alle (leverings)termijnen zij het voor de levering van Goederen zijn niet bindend voor Localyse. Localyse gaat enkel de middelenverbintenis aan om de Goederen zo snel mogelijk (al dan niet door de Producent) te laten leveren. Deelleveringen zijn toegestaan. De gedeeltelijke levering van een Bestelling kan in geen geval de weigering tot betaling van de geleverde Goederen rechtvaardigen.

7. Garantie :

7.1. Ingeval van levering van Goederen neemt de Klant ook uitdrukkelijk kennis van de (garantie)Voorwaarden van de Producent van de Goederen met betrekking tot de door haar bestelde Goederen, welke uitsluitend van toepassing zijn. De Klant erkent dat Localyse niet gehouden kan zijn tot enige garantieverplichtingen op de geleverde Goederen.

8. Onderhoud -en Upgrade Overeenkomst :

8.1. Indien van toepassing, kan de Klant een onderhouds – upgrade Overeenkomst aangaan met Localyse en/of de Producent met betrekking tot de geleverde Goederen.
Indien geen onderhoudsovereenkomst met betrekking tot de diensten met Localyse werd overeengekomen zal elke interventie, na oplevering en eventueel na de periode van garantie, indien van toepassing, op basis van dan geldende uurtarieven worden aangerekend.

9. Intellectuele eigendomsrechten en licentierechten :

 9.1.De Klant neemt kennis van de Voorwaarden van de Producent, waaronder meer specifiek de licentievoorwaarden, de intellectuele eigendomsvoorwaarden en de beperkingen hierop van de Producent van de bestelde Goederen, welke integraal van toepassing zijn.

9.2. De Klant kan niet meer rechten putten uit de Voorwaarden van de Producent, dan erin vervat staan. De Klant zal Localyse schadeloos stellen en vrijwaren tegen alle vergoedingen, verliezen, aansprakelijkheden, schade, kosten of uitgaven die Localyse kan lijden of kan oplopen als gevolg van een inbreuk op onderhavige Algemene Voorwaarden en/of de Voorwaarden van de Producent en/of intellectuele eigendomsrechten en licentierechten van Producent en de daaruit vloeiende vorderingen.

9.3. Bij eventuele inbreuken hierop is enkel de Klant aansprakelijk ten aanzien van de Producent.

9.4. Het auteursrecht en andere intellectuele, industriële en/of eigendomsrechten op de Goederen en op alle kopieën die ervan gemaakt zijn, zijn eigendom van Localyse en/of de Producent en/of haar leveranciers. De Producenten en Localyse staan u slechts toe de Goederen te gebruiken in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden en de Voorwaarden van de Producent. Alle rechten die niet specifiek worden toegekend in deze Algemene Voorwaarden en de Voorwaarden van de Producent zijn voorbehouden aan Localyse en/ of de Producent. Handboeken of schriftelijk materiaal mag enkel voor eigen gebruik gekopieerd worden. Klant mag de Goederen niet kopiëren of op enige andere manier verveelvoudigen noch vertalen, wijzigen, bewerken of anderszins veranderen noch de resultaten ervan reproduceren.

9.5. Het is de Klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.

9.6. De Klant erkent en gaat ermee akkoord dat de ontwikkeling van de Goederen veel tijd en geld heeft gekost en dat deze vertrouwelijk zijn voor, en een handelsgeheim van, Localyse en/of Producent en/of derden. De Klant zegt toe de Goederen in absoluut vertrouwen te houden en de Goederen niet te commercialiseren, openbaar te maken aan derden of hen toegang te verlenen.

10. Beperking van aansprakelijkheid van Localyse

10.1. De aansprakelijkheid die Localyse kan oplopen voor de levering van Goederen, vloeit voort uit een inspanningsverbintenis, die door de Klant degelijk zal moeten worden aangetoond

Localyse is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik van de aangekochte Goederen door de Klant noch voor schade veroorzaakt door het niet naleven van deze Algemene Voorwaarden, Bijzondere Voorwaarden en/of de Voorwaarden van de Producent, waaronder de algemene (licentie)voorwaarden van Producent, de End User License Agreement en de Bijkomende Voorwaarden van Producent. De Klant verbindt er zich toe Localyse schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle vergoedingen, verliezen, aansprakelijkheden, schade, kosten of uitgaven die Localyse kan lijden of kan oplopen als gevolg van het gebruik van de Goederen en/of het niet naleven van de hierboven gestelde voorwaarden door de Klant en de daaruit vloeiende vorderingen en dadingen met eventuele derde partijen.

10.2 Bovendien zal, indien de Overeenkomst over meerdere jaren is gespreid, Localyse slechts gehouden zijn tot een maximum van 10% van de waarde van de Bestelling van de Klant (excl. BTW) van het jaar waarin de schade zich heeft voorgedaan.

10.3. De Klant dient Localyse schriftelijk op de hoogte te stellen van elke gebeurtenis die haar aansprakelijkheid met zich kan brengen of van elk nadeel dat de Klant ondergaat, binnen de kortst mogelijke tijd en ten laatste binnen vijftien (15) kalenderdagen te rekenen vanaf het ontstaan van deze gebeurtenis of dit nadeel, of, minstens, te rekenen vanaf het ogenblik waarop de Klant er kennis van heeft gekregen. Dit alles teneinde Localyse in de mogelijkheid te stellen de oorsprong en de oorzaken van de schade binnen nuttige termijn vast te stellen. Bij gebreke hieraan behoudt Localyse zich het recht voor elke schadeloosstelling te weigeren en kan Localyse niet aansprakelijk gesteld worden.

10.4. Wordt uitgesloten van aansprakelijkheid:

 • de vergoeding door Localyse voor alle indirecte schade of gevolgschade of incidentele schade, waaronder, doch niet limitatief, financiële of commerciële verliezen, winstderving, verhoging van algemene kosten, storing van planning, verlies van verwachte winst, verlies van kapitaal, verlies van cliënteel, schade door bedrijfsstagnatie, gemiste kansen/besparingen, verminderde goodwill, verlies van gegevens, verlies van voordelen, aantasting en verlies van bestanden enz, die voortvloeit uit de uitvoering van huidige Overeenkomst;
 • schade door derden die de Goederen niet kunnen gebruiken of geen toegang kunnen krijgen tot de gegevens;
 • schade veroorzaakt door de fout en/of nalatigheid van de Klant;
 • schade veroorzaakt door verlies aan data;
 • de vergoeding van alle directe en indirecte schade die geheel of gedeeltelijk veroorzaakt is door (het gebruik van) de geleverde Goederen van de Producent;
 • de vergoeding van schade die geheel of gedeeltelijk veroorzaakt is door software of hardware geleverd of gemaakt door derden, of door enig ander element in het bedrijf van de Klant, of in het bedrijf van de Klant gebracht na de totstandkoming van de Overeenkomst;
 • alle vorderingen door derden tegen de Klant gericht;
 • sociale onrust, stakingen, overmacht, feit van een derde of alle andere omstandigheden onafhankelijk van haar wil;
 • Localyse is evenmin aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een gebrek in de Goederen dat tevens ontstaan is door de schuld van de Klant of door een persoon voor wie de Klant verantwoordelijk is.

10.5. De Klant draagt steeds de verantwoordelijkheid voor zijn bestaande infrastructuur (bijvoorbeeld, niet limitatief: hardware, software, websites, databestanden, controle- en beveiligingsprocedures, adequaat systeembeheer etc.) en de goede functionaliteit en veiligheid van al zijn werkmaterialen. Uitsluitend de Klant is verantwoordelijk voor het instellen van procedures die hem toelaten op elk ogenblik verloren of gewijzigde bestanden, gegevens of programma’s te reconstrueren, ongeacht de oorzaak van het verlies of de wijziging. De Klant dient op dagelijkse basis over de nodige back-up kopies van zijn computerprogramma’s, bestanden en gegevens te beschikken. In geval van verlies van data kan Localyse enkel aansprakelijk worden gesteld voor de data die verloren werden tussen het moment van de laatste dagelijkse back-up en het moment van de vaststelling van de bewezen tekortkoming in de geleverde Goederen.

10.6. De aansprakelijkheidsbeperkingen van artikel 10 gelden voor het leveren van Goederen en blijven van toepassing in het geval Localyse werd ingelicht door de Klant van het bestaan van een reëel risico op schade. Partijen erkennen dat dit een redelijke verdeling inhoudt van het risico.

 11. Contractbreuk :

11.1. Localyse behoudt zich het recht voor, onverminderd haar recht op schadevergoeding, om de Overeenkomst m.b.t. het leveren van Goederen naar eigen goeddunken, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te verklaren met onmiddellijke werking, door de loutere verzending van een ter post aangetekende brief aan de Klant in volgende gevallen:

 • ingeval van niet-betaling door de Klant op één enkele vervaldag of niet-naleving door de Klant van enige andere contractuele verplichting;
 • inbreuk op enige andere contractuele verplichting door de Klant;
 • in het geval de Klant een uitstel van betaling heeft aangevraagd, of zich in staat van faillissement of staking van betaling bevindt of zijn krediet aan het wankelen is gebracht of kennelijk onvermogend is;
 • ingeval van ontbinding en/of vereffening van de vennootschap van de Klant;
 • indien er op het geheel of een deel van de Goederen van de Klant uitvoerend en/of bewarend beslag wordt gelegd op verzoek van een schuldeiser of in geval van andere uitvoerende of bewarende maatregelen ten aanzien van de goederen van de Klant;
 • ingeval van bewijs of ernstige vermoedens van fraude verricht door de Klant;
 • ingeval de Klant weigert de gevraagde inlichtingen te verstrekken of ingeval de Klant onjuiste en/of valse inlichtingen heeft verstrekt.

11.2. Elke Partij kan de Overeenkomst onmiddellijk ontbinden indien de wederpartij binnen dertig (30) kalenderdagen na ter zake door een aangetekend schrijven in gebreke te zijn gesteld, zich verder schuldig maakt aan een duidelijk omschreven grote nalatigheid m.b.t. de verplichtingen voortvloeiend uit deze Overeenkomst. Verlenging van de herstelperiode zal niet op onredelijke gronden worden geweigerd, indien de nalatige Partij, gedurende de herstelperiode ten belope van dertig (30) kalenderdagen, een aanvang heeft gemaakt met het herstel en dit in alle redelijkheid en billijkheid voortzet.

11.3. De ontbindingsmogelijkheid zoals bepaald in artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek, is niet van toepassing.

11.4. De Klant zal Localyse onmiddellijk vergoeden voor alle op het ogenblik van de beëindiging van de Overeenkomst geleverde en/of bestelde Goederen en/of gepresteerde diensten, onverminderd het recht van Localyse door alle middelen van recht de werkelijke schade te bewijzen indien deze meer bedraagt.

11.5. De ontbinding/beëindiging van de Overeenkomst wordt geacht uitwerking te krijgen vanaf de datum van de poststempel op het aangetekend schrijven dat kennis geeft van de ontbinding/beëindiging.

12. Overmacht :

12.1. De Partijen kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen of gebreken in de uitvoering van de Overeenkomst als deze het gevolg zijn van feiten of omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van één van de Partijen, die niet te voorzien zijn, en die niet vermeden kunnen worden.

12.2. Op straffe van verval, is de Partij die zich wil beroepen op dergelijke feiten of omstandigheden ertoe gehouden deze feiten of omstandigheden zo snel mogelijk schriftelijk aan de andere Partij bekend te maken, alles in het werk te stellen om de duur ervan tot het strikte minimum te beperken en de andere Partij er eveneens schriftelijk van te verwittigen als deze feiten of omstandigheden beëindigd zijn.

12.3. Worden onder meer (niet-limitatief) als gevallen van overmacht beschouwd: brand, terreuracties, oorlog, ongevallen, overheidsmaatregelen, uitzonderlijke verkeershinder en algemene vervoersproblemen, overmacht en/of vertragingen en/of fouten bij de leveranciers en/of derden, gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door de Klant aan Localyse is voorgeschreven, storing van internet, datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, electriciteitsstoring, uitzonderlijke klimatologische omstandigheden zoals sneeuw, stakingen, lock outs, ….

12.4. Indien deze feiten of omstandigheden langer dan drie (3) maanden duren, kan elke Partij de Overeenkomst van rechtswege en per aangetekende brief opzeggen zonder dat daardoor enige schadeloosstelling zou verschuldigd zijn. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend zonder dat de Partijen elkaar voor het overige iets verschuldigd zijn.

13. Vertrouwelijkheid en bescherming van Persoonsgegevens en Privacywetgeving :

13.1. Onder vertrouwelijke informatie verstaat men alle informatie, van welke vorm dan ook (mondeling, schriftelijk, grafisch, elektronisch, …), die in het kader van deze Overeenkomst tussen de Partijen werd uitgewisseld.

Partijen en hun medewerkers moeten de vertrouwelijke informatie die ze van de andere Partij in uitvoering van deze Overeenkomst ontvangen hebben, geheim houden. Bovendien kunnen de Partijen de vertrouwelijke informatie enkel gebruiken in het kader van deze Overeenkomst. De Partijen mogen vertrouwelijke informatie niet aan derden bekendmaken zonder de schriftelijke toelating van de andere Partij. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der Partijen als zodanig zijn aangeduid.

De vertrouwelijkheidsverplichting zal blijven bestaan gedurende een periode van één (1) jaar na het eind van deze Overeenkomst, ongeacht de oorzaak van de beëindiging van de Overeenkomst.

Gedurende de Overeenkomst, na de beëindiging of na het verstrijken van de Overeenkomst of eenmaal de verplichtingen van de Partijen onder de Overeenkomst zijn vervuld, zal de Klant, op verzoek van Localyse, al het materiaal op eender welk opslagmedium dat vertrouwelijke informatie van Localyse bevat, ernaar verwijst of hiermee verband houdt, teruggeven of vernietigen, zoals opgedragen door Localyse, en mag zij geen kopieën hiervan bewaren.

13.2. Worden niet beschouwd als vertrouwelijke informatie:

 • de informatie die op wettelijke wijze is bekomen bij een derde die door geen enkele vertrouwelijkheidsverplichting of geheimhouding gebonden is;
 • de informatie die een Partij reeds kende vooraleer ze aan haar werd overgemaakt in het kader van deze Overeenkomst;
 • de informatie die een Partij zelf heeft ontwikkeld zonder schending van deze Overeenkomst;
 • de informatie die in het openbaar domein is gevallen zonder de tussenkomst of de fout van de Partij die ze heeft ontvangen;
 • de informatie die door een gerechtelijke of administratieve beslissing publiek moet worden gemaakt.

13.3. Localyse mag tevens de Klant opnemen in haar klantenlijst,  een beknopte beschrijving van de opdracht publiceren en de naam, merk van de Klant gebruiken voor publiciteitsdoeleinden en PR activiteiten.

13.4. De Klant erkent en aanvaardt hierbij ook uitdrukkelijk de vertrouwelijkheidclausules in de Algemene Voorwaarden van de Producent.

13.5. De Klant geeft toestemming aan Localyse en/of Producent om de gegevens die hij ontvangt te verwerken in het kader van de uitvoering van deze Overeenkomst. De Klant garandeert dat hij zal voldoen aan de vereisten van Gegevensbeschermingswetgeving. De Klant blijft aldus als enige verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die krachtens deze Overeenkomst worden verwerkt, in het bijzonder in het licht van de Gegevensbeschermingswetging. Bovendien blijft de Klant als enige verantwoordelijk voor het bepalen van de doelstellingen waarvoor Localyse en/of Producent krachtens de Overeenkomst persoonsgegevens verwerkt.

Voor alle duidelijkheid erkennen de Partijen dat de Klant optreedt als de verantwoordelijke voor de verwerking en Localyse en/of Producent als de verwerker van de persoonsgegevens die opgeslagen, gebruikt of op andere wijze in het kader van deze Overeenkomst verwerkt dienen te worden, zoals deze termen gedefinieerd zijn in de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens. De Klant verklaart tenslotte dat hij alle noodzakelijke goedkeuringen heeft verkregen voor het gebruik en de verwerking van de persoonsgegevens die in het kader van de Overeenkomst worden overgemaakt aan Localyse en/of Producent en de Klant garandeert tevens dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de persoonsgegevens niet onrechtmatig is en geen rechten van derden schendt.

13.6. De verwerking van de gegevens van de Klant heeft als hoofddoel het beheer van de toekomstige en huidige klanten van Localyse, hetgeen o.a. omvat het beheer van en de toegang tot het deel van de website(s) gereserveerd voor de klanten en het aanbieden en de promotie van producten en diensten. De Klant kan toegang verkrijgen tot zijn gegevens of de rechtzetting ervan vragen door Localyse een aangetekende brief te sturen. Via dezelfde weg kan de Klant Localyse verwittigen indien zij de promotionele aanbiedingen van de producten en diensten niet meer wenst te ontvangen via telefoon, e-mail of post, met in het bijzonder aanduiding van de bedoelde communicatiemiddelen.

14. Exclusiviteit

14.1. De Klant verbindt zich ertoe om – gedurende de samenwerking tussen Partijen (te weten zolang een gebruikslicentie besteld via Localyse loopt) – de Goederen van Producent (zowel de bestelde Goederen als enige andere Goederen die Producent aanbiedt) exclusief aan te kopen bij Localyse. Localyse zal aldus als exclusieve toeleverancier van de Goederen van Producent optreden ten aanzien van de Klant en Klant zal niet rechtstreeks noch onrechtstreeks Goederen van Producent afnemen bij Producent noch bij enige andere partners van Producent andere dan Localyse. In geval van opzegging van de jaarlijkse gebruikslicenties overeenkomstig artikel 5.2 van onderhavige Overeenkomst, verbindt de Klant zich ertoe gedurende één (1) jaar na beëindiging van de gebruikslicentie de Goederen van de Producent niet rechtstreeks noch onrechtstreeks af te nemen bij Producent noch bij enige andere partners van Producent andere dan Localyse. De Goederen kunnen in die periode steeds afgenomen worden bij Localyse.

14.2. Indien het bepaalde in artikel 14.1. door Klant wordt overtreden, is Klant ertoe gehouden, zonder aanmaning en zonder ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding ten belope van vijfentwintig duizend (25.000) EUR per overtreding te betalen, onverminderd het recht van Localyse de werkelijk geleden schade te bewijzen en om – bovenop voormelde forfaitaire schadevergoeding – op rechtmatige wijze schadevergoeding te vorderen teneinde de werkelijk geleden schade en de gemaakte kosten te dekken.

 15. Niet-Afwerving

15.1. De Klant gaat akkoord niet actief de medewerkers (werknemers en/of zelfstandige consultants) van Localyse te benaderen met het oog het engageren ervan, en dit gedurende onderhavige Overeenkomst tot twaalf (12) maanden na de beëindiging van de Overeenkomst, behalve indien beide Partijen schriftelijk anders overeenkomen.

15.2. Indien de Klant een medewerker van Localyse contracteert, aanwerft of gebruikt maakt van de diensten van deze medewerker(s), in dienstverband en/of op zelfstandige basis en/of via een vennootschap, dan zal de Klant aan Localyse een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 50.000 EUR (per inbreuk) betalen, onverminderd het recht van Localyse om een hogere reële schade te bewijzen en hiervoor vergoed te worden. Zulke som zal te betalen zijn op de datum waarop de betreffende medewerker voor het eerst geëngageerd werd of van zijn diensten gebruikt gemaakt werd.

15.3. De Klant verbindt er zich toe om de verbintenissen uit onderhavig artikel 14 op te leggen aan de derde partijen waarmee hij samenwerkt en/of contracteert. De Klant maakt zich sterk dat deze derde partijen geen van de medewerkers van Localyse zal benaderen met het oog op het engageren of aanwerven van deze personen.

16. Algemeen :

16.1. Relatie tussen de Partijen

Localyse voert de Overeenkomst uit in alle vrijheid en zelfstandigheid. Er bestaat geen hiërarchische verhouding tussen Localyse, de Klant of de Producent. Niets in deze Overeenkomst zal kunnen worden uitgelegd als de oprichting van een samenwerkingsverband, joint venture, agentschap of anderszins tussen Partijen onderling of ten aanzien van de Producent.  Ieder der Partijen is zelf verantwoordelijk voor de betaling van salarissen en de daaraan gerelateerde sociale bijdragen voor zoverre medewerkers in vast dienstverband werken.

16.2. Toepasselijk recht

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
Geschillen, voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding aan c.q. een overeenkomst met de opdrachtgever, zullen – met uitzondering van die geschillen tot kennisneming waarvan de kantonrechter bij uitsluiting bevoegd is – worden beslecht voor de
volgens het gewone recht bevoegde rechter te Utrecht.

Geen enkele vordering kan door de Klant worden ingesteld met betrekking tot de geleverde prestaties meer dan zes (6) maanden na het voorval dat aanleiding gaf tot die vordering en/of indien de Klant binnen de maand nadat het voorval zich voordeed, hiervan Localyse niet in kennis heeft gesteld.

16.3. Kennisgevingen

Alle schriftelijke kennisgevingen met betrekking tot deze Overeenkomst, inclusief adreswijzigingen, zullen rechtsgeldig zijn indien verstuurd aan het boven aangegeven adres of aan het adres als aangegeven in de Bijzondere Voorwaarden en worden geacht te zijn ontvangen mits verzonden per aangetekende post of koerierdienst.

16.4. Splitsbaarheid

Indien enige bepaling (of deel daarvan) van deze Overeenkomst nietig, onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Overeenkomst niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht. In een dergelijk geval zullen de Partijen te goeder trouw onderhandelen om de nietige, onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die dezelfde of grotendeels dezelfde economische impact heeft als de nietige of onafdwingbare (of gedeeltelijk nietige of onafdwingbare) bepaling.

16.5. Rechtsverwerking, Rechtsafstand

Het nalaten door een Partij om enige bepaling van deze Overeenkomst af te dwingen, tast in generlei opzicht het recht van de betrokken Partij aan om alsnog volledige nakoming door de andere Partij te vorderen. Het berusten in een schending door de andere Partij van een verplichting impliceert geen afstand van de uit die verplichting voortvloeiende rechten.

16.6. Wijzigingen

Geen amendement dat de Overeenkomst wijzigt, er iets aan toevoegt of weglaat, of ze beëindigt, zal aan de andere Partij kunnen worden tegengeworpen tenzij deze schriftelijk is opgemaakt en is ondertekend door de Partijen.

16.7. Voortbestaan

Alle bepalingen uit deze Overeenkomst die naar hun aard bestemd zijn zich uit te strekken tot na de beëindiging van of het verstrijken van deze Overeenkomst, zullen van kracht blijven.

16.8. Import en Export

De Klant garandeert alle toepasselijke import- en exportregelingen na te leven. Bovendien vrijwaart de Klant Localyse van iedere aansprakelijkheid op grond van overtreding van toepasselijke import- of exportregelingen. De Klant, met uitdrukkelijke uitsluiting van Localyse, wordt in geval van import of export van de Goederen geacht de exporteur en/of importeur te zijn.

16.9. Bewijs

Ongeacht de aard en/of de waarde van de te bewijzen rechtshandeling mag Localyse deze steeds bewijzen aan de hand van volgende bijkomende bewijsmiddelen: kopie of reproducties in welke vorm ook (doorslag, fotokopie, microfilm, scan, …), via informatiedrager, fax, telex en email. Die bewijsmiddelen hebben dezelfde bewijskracht als een onderhandse akte opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. In het geval een ondertekend exemplaar van de Overeenkomst meegedeeld wordt via e-mail met een “.pdf” of “jpeg” gegevensbestand of via een andere exacte kopie, zal de erin opgenomen handtekening een geldige en bindende verbintenis creëren in hoofde van de ondertekenaar (of in wiens naam en voor wiens rekening de handtekening werd geplaatst) met dezelfde waarde, kracht en effect alsof ze origineel was.

Menu