Algemene voorwaarden: het onderhavige document getiteld ‘Algemene voorwaarden – consultancydiensten’, met inbegrip van de bijlagen.

Addendum: een wijziging van de overeenkomst.

Overeenkomst: deze algemene voorwaarden, de specifieke voorwaarden en voorwaarden van derden (indien van toepassing), alsook de bijlagen bij deze overeenkomst, die er onlosmakelijk deel van uitmaken.

Verbonden onderneming(en): vennootschappen in de zin van Artikel 24 a en b van het Burgerlijk Wetboek, Boek 2 – Vennootschap.
Bugs: een fout, gebrek, storing of defect in een computerprogramma of -systeem, waardoor deze zijn functie niet (volledig) volgens de specificaties vervult en leidt tot onjuiste en/of onverwachte resultaten en/of het crashen of afsluiten van een programma.

Vertrouwelijke informatie: alle informatie, in welke vorm ook (mondeling, schriftelijk, grafisch, elektronisch, enz.) die in het kader van deze overeenkomst tussen de partijen wordt uitgewisseld.

Consultant: een personeelslid van de dienstverlener die door de dienstverlener is aangesteld voor het verlenen van de diensten krachtens deze overeenkomst.

Klant: de klant genoemd in de specifieke voorwaarden/bestelbon.

Data: de data met betrekking tot de klant en/of zijn gebruikers waartoe de dienstverlener toegang krijgt of kan krijgen in het kader van de levering van de diensten. De klant blijft te allen tijde volledig verantwoordelijk voor diens data.

Dag(en): (een) kalenderdag(en), tenzij anders vermeld in de overeenkomst of overeengekomen tussen de partijen.

Overmacht: de situatie waarin een van de partijen wordt gehinderd bij de uitvoering van de overeenkomst, hetzij geheel of gedeeltelijk en tijdelijk of permanent, buiten de controle van de partij(en). Zonder beperking worden de volgende situaties als overmacht beschouwd: besluit, handeling of nalatigheid van de overheid (bijv. vertraging bij of het niet afgeven of het intrekken van een vergunning of toelating), oorlog, zowel aangekondigd als onaangekondigd, embargo, vijandelijkheden, daad van een staatsvijand, oproer, terroristische aanslagen, staking, algemene transportproblemen, onlusten, sabotage, natuurrampen, ongunstige weersomstandigheden, aardbevingen, brand, overstroming, blikseminslag, orkanen, explosie, epidemieën, quarantainebeperkingen, verstoring van de toevoer door normaal gesproken betrouwbare bronnen (bv. elektriciteit, water, brandstof en dergelijke), stroomstoringen, storingen van internet, computernetwerk of telecommunicatievoorzieningen, het niet beschikbaar zijn van servers van derden, storingen in apparatuur, goederen, software, hardware of andere materialen van derden waarvan de klant het gebruik aan de dienstverlener voorschrijft, bugs in apparatuur, goederen, software, hardware of andere materialen van derden in het algemeen, hacking, (gedistribueerde) DoS-aanvallen, virussen, vertraging of niet-nakoming door een onderaannemer of externe leverancier als gevolg van overmacht in de zin van het voorgaande.

Licentie: licenties verleend door de in de specifieke voorwaarden genoemde derde, waarvoor de dienstverlener als wederverkoper optreedt en waarop de (licentie-)voorwaarden van de derde volledig van toepassing zijn.

Licentieperiode: stemt overeen met de duur van de overeenkomst.

Offerte: een document, zoals een offerte of voorstel, waarin de dienstverlener de diensten in detail beschrijft en alle andere informatie die de specifieke behoeften of de specifieke implementatie beschrijft, voor zover van toepassing.

Partij(en): de dienstverlener en/of de klant.

Personeel: werknemers, werknemers van verbonden ondernemingen, onafhankelijke personeelsleden, onderaannemers, consultants en alle andere natuurlijke of rechtspersonen die direct of indirect betrokken zijn bij het verlenen van de diensten.

Diensten: de diensten die de dienstverlener aan de klant zal verlenen, zoals omschreven in de specifieke voorwaarden. Deze diensten zijn te allen tijde onderworpen aan de algemene en de specifieke voorwaarden.  Behoudens uitdrukkelijke verwijzing, worden de diensten te allen tijde beschouwd als diensten op basis van tijd en materiaal, bijvoorbeeld ticket-gebaseerde diensten.

Dienstverlener: Localyse BV, gevestigd te Klipperaak 201, 2411ND Bodegraven, Nederland, met KVK-nummer 30255131.

Specifieke voorwaarden: de bestelbon die is onderworpen aan deze algemene voorwaarden en de diensten beschrijft die krachtens deze overeenkomst moeten worden uitgevoerd (vaak door te verwijzen naar een gedetailleerde offerte).

Derde: een persoon, groep of bedrijf die geen deel uitmaakt van de overeenkomst van een IT-service, maar die wel verplicht is om de succesvolle levering van die IT-service te garanderen. Bijvoorbeeld een softwareleverancier, een hardwareonderhoudsbedrijf of een facilitaire dienst.  De dienstverlener kan optreden als wederverkoper voor producten van derden en/of deze anderszins opnemen in zijn diensten.

Voorwaarden van derden: de toepasselijke bijbehorende algemene (licentie-) voorwaarden (met inbegrip van betalingsvoorwaarden) met betrekking tot producten van derden (bijvoorbeeld software, hardware) geleverd door de dienstverlener en/of ingebedde producten van derden, alsook eventuele voorwaarden van derden met betrekking tot onderhoudsdiensten, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, die de klant hierbij uitdrukkelijk en volledig aanvaardt en die onlosmakelijk deel zullen uitmaken van deze overeenkomst.

Gebruiker(s): de eindgebruiker(s). Afhankelijk van de verleende diensten zijn dit de klanten van de klant en/of het personeel/de aangestelden of andere (externe) gevolmachtigden van de klant aan wie de klant de toestemming geeft om gebruik te maken van de diensten. De klant is uitsluitend aansprakelijk voor de gebruikers aan wie hij toegang verschaft.