Google Premier Partner gespecialiseerd in Location-Based Services.

Algemene voorwaarden Localyse NV 2022

1. Structuur en hiërarchie

1.1.    Deze overeenkomst vormt samen met de documenten waarnaar verwezen in artikel 1.3 de volledige weergave van de rechten en plichten van de partijen en treden in de plaats van alle voorgaande overeenkomsten en voorstellen, zowel mondeling als schriftelijk.
1.2.    In geval van belangrijke wijzigingen aan de overeenkomst en/of de te verlenen diensten, worden deze wijzigingen uitgevoerd in de vorm van een addendum. Dergelijk addendum zal onlosmakelijk deel uitmaken van de overeenkomst.
1.3.    In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van de documenten die de overeenkomst vormen, geldt de volgende hiërarchische volgorde (voor zover het betreffende document van toepassing is):
(a)      algemene voorwaarden van derden;
(b)      addendum;
(c)      offerte;
(d)      overeenkomst;
(e)      bijlagen bij de overeenkomst;

1.4.    In geval van tegenstrijdigheid tussen documenten van dezelfde soort is het document met de latere datum van toepassing, tenzij anders overeengekomen.
1.5.    De klant erkent en aanvaardt dat de diensten van de dienstverlener licenties, producten en/of diensten van (i) derden kunnen omvatten, die te allen tijde zijn onderworpen aan de toepasselijke voorwaarden van derden, en/of (ii) opensourcetechnologie, die te allen tijde is onderworpen aan de toepasselijke opensource(licentie-)overeenkomst(en). Met betrekking tot de licenties en/of onderhoudsdiensten die door derden worden verleend, zijn de voorwaarden van derden zoals die van tijd tot tijd worden gewijzigd, volledig van toepassing op de klant en maken zij onlosmakelijk deel uit van de onderhavige overeenkomst. De klant aanvaardt deze voorwaarden van derden en kan niet meer rechten verkrijgen dan deze opgenomen in deze voorwaarden. Elk intellectueel eigendom geleverd krachtens een opensourcelicentie wordt IN DE HUIDIGE STAAT geleverd met alle zichtbare en onzichtbare gebreken. De klant erkent dat de dienstverlener niet aansprakelijk kan worden gesteld voor deze technologie en/of software van derden en de bijgevoegde onderhoudscontracten.

2. Toepassingsgebied

2.1.    De dienstverlener verbindt zich ertoe de diensten te leveren in overeenstemming met de onderhavige overeenkomst. De dienstverlener is pas gebonden aan de onderhavige overeenkomst nadat hij deze schriftelijk heeft aanvaard. De aanvaarding dat de dienstverlener start met de uitvoering van de diensten is voldoende bewijs dat de klant deze overeenkomst volledig aanvaardt en wordt beschouwd als toestemming om de diensten te factureren.
2.2.    Diensten die niet in de specifieke voorwaarden of in een meer gedetailleerde offerte aan de klant worden genoemd en waarnaar hierin wordt verwezen, worden beschouwd als diensten die buiten het toepassingsgebied vallen. De klant is te allen tijde gerechtigd om aanvullende diensten te bestellen, die op het moment van de bestelling eveneens onderhevig zijn aan de voorwaarden van de onderhavige overeenkomst.
2.3.    Indien van toepassing kan de klant met betrekking tot de geleverde licenties een onderhoudsovereenkomst met de dienstverlener en/of de derde aangaan. Indien geen onderhoudsovereenkomst is gesloten, wordt elke interventie na de levering en, indien van toepassing, na de garantieperiode in rekening gebracht op basis van de alsdan geldende uurtarieven.

3. Tarifering en betaling

3.1.    Tenzij anders overeengekomen, worden alle licenties vooraf in rekening gebracht volgens het betalingsschema vastgelegd in de specifieke voorwaarden. Het bedrag dat vooraf in rekening wordt gebracht (creditbundel) wordt berekend op basis van de geschatte (verwachte) jaarlijkse uitgaven. De klant verbindt zich ertoe de licenties vooraf te betalen, voordat de dienstverlener overgaat tot de levering van de licenties.
3.2.    Niettegenstaande de hierboven genoemde voorafgaande facturering op basis van de geschatte jaarlijkse uitgaven, wordt in ieder geval het werkelijke verbruik van de licenties in rekening gebracht.
3.3.    De dienstverlener heeft te allen tijde het recht om het vooraf in rekening gebrachte bedrag en de overeenkomstige jaarlijkse uitgaven te verhogen wanneer het werkelijke verbruik hoger is dan de geschatte jaarlijkse uitgaven.
3.4.    De creditbundel moet worden gebruikt binnen de licentieperiode waarmee deze overeenstemt. Indien de klant aan het einde van de licentieperiode niet de volledige creditbundel heeft opgebruikt, heeft hij het recht om het resterende verbruik één keer over te dragen naar de onmiddellijk daaropvolgende licentieperiode. Indien de klant in die daaropvolgende periode geen licentie neemt, wordt het bedrag dat overeenstemt met het ongebruikte deel van de creditbundel niet terugbetaald aan de klant.
3.5.    Met betrekking tot de diensten is de klant gehouden de vergoedingen te betalen zoals vermeld in de offerte. De klant verbindt zich ertoe een vergoeding te betalen voor de diensten die gelijk is aan het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met de dan geldende tarieven van de dienstverlener.
3.6.    Alle diensten worden maandelijks gefactureerd en alle facturen, inclusief facturen voor licenties, zijn betaalbaar dertig (30) dagen na de factuurdatum. Het ontbreken van een schriftelijke betwisting van een factuur binnen acht (8) dagen na de verzending ervan betekent onherroepelijke aanvaarding van die factuur en de daarin vermelde diensten/licenties.
3.7.    Na het verstrijken van de betalingstermijn is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande formele ingebrekestelling aansprakelijk. Vanaf het verstrijken van de betalingstermijn is conventionele vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de jaarlijkse rente zoals bepaald in artikel 5 van de Wet Betalingsachterstand (Wet 02/08/2002, B.S. 07/08/2002).
3.8.    In geval van laattijdige betaling van een factuur heeft de dienstverlener het recht (i) de factuurprijs te verhogen met 10% als schadevergoeding, en/of (ii) alle kosten gemaakt voor het invorderen van de factuur, zowel in als buiten rechte, alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en executiekosten op de klant te verhalen.
3.9.    De dienstverlener behoudt zich het recht voor om een hogere schadevergoeding te eisen, mits er bewijs is van hogere werkelijk geleden schade.
3.10.  De dienstverlener mag de diensten opschorten indien de klant een factuur niet op de vervaldag betaalt, op voorwaarde dat de dienstverlener de klant via een aangetekend schrijven op de hoogte heeft gebracht van zijn intentie om de diensten op te schorten, waarbij de klant een herstelperiode van 8 dagen wordt toegekend om de openstaande bedragen te betalen (met inbegrip van eventuele kosten voor laattijdige betaling en boetes).
3.11.  De klant is niet gerechtigd om een betaling te vereffenen of op te schorten.
3.12.  Indien de dienstverlener oordeelt dat de klant in financiële moeilijkheden verkeert, kan de dienstverlener de klant verzoeken de door de dienstverlener verlangde zekerheid te stellen voor de betaling van de alsnog te leveren diensten en kan de dienstverlener de uitvoering ervan opschorten zolang deze zekerheid niet is gesteld.

3.13.    Indien de dienstverlener en de klant werkzaamheden buiten kantooruren overeenkomen, worden de volgende verhogingen toegepast (niet-cumulatief):

a)Maandag tot vrijdag

i.Werkzaamheden tussen 08.00 – 18.00 uur GMT+1 –> 100%
ii.Werkzaamheden tussen 18.00 – 22.00 uur GMT+1 –> 150%
iii.Werkzaamheden tussen 22.00 – 06.00 uur GMT +1 –> 200%
iv.Werkzaamheden tussen 06.00 – 08.00 uur GMT+1 –> 150%

b) Zaterdag

i.Werkzaamheden tussen 06.00 – 22.00 uur GMT+1 –> 150%
ii.Werkzaamheden tussen 22.00 – 06.00 uur GMT +1 –> 200%

c) Zon- & feestdagen:
    i.Werkzaamheden –> 200%

3.14   De dienstverlener kan jaarlijks en ten vroegste op de verjaardag van de overeenkomst de prijzen wijzigen op basis van de volgende formule:
Nieuwe prijs = initiële prijs * (0,2 + 0,8 * (nieuwe index / initiële index))
Waarvoor de volgende definities gelden:

  • Initiële prijs: prijs bij de start van de overeenkomst;
  • Initiële index: de door Agoria gepubliceerde index ‘referteloonkost nationaal gemiddelde’ van de maand die voorafgaat aan de ondertekening van de overeenkomst;
  • Nieuwe index: de door Agoria gepubliceerde index ‘nationale gemiddelde referentieloonkosten’ van de maand voorafgaand aan de datum van indexering.

3.15.  Indien omstandigheden die van invloed zijn op de overeengekomen prijs en niet te voorzien waren op het moment dat de prijs werd vastgesteld en die ook het contractuele evenwicht verstoren fundamenteel veranderen (bijvoorbeeld zeer variabele wisselkoersen, hogere grond- en brandstofprijzen, hogere productiekosten), komen de partijen op eerste verzoek samen om de overeenkomst op billijke wijze te wijzigen. Indien de partijen binnen dertig (30) dagen na het verzoek tot wijziging van de overeenkomst niet tot een minnelijke schikking komen, heeft de verzoekende partij het recht de overeenkomst te beëindigen door een kennisgeving van dertig (30) dagen per aangetekende post te sturen en dit zonder dat enige vergoeding verschuldigd is.
3.16.  De dienstverlener is in alle gevallen gerechtigd de prijzen voor de licenties aan te passen door een daartoe strekkende verklaring aan de klant indien dit het gevolg is van een prijsaanpassing door de externe leverancier of omwille van valuta- en koersverschillen.

4. Verplichtingen van de partijen

4.1.    De dienstverlener kan een of meer consultants opdragen om de diensten te verlenen. De dienstverlener behoudt zich het recht voor om te bepalen welke consultant wordt opgedragen om de diensten te verlenen en om de consultant te vervangen indien de dienstverlener dat nodig acht gedurende de gehele duur van de overeenkomst.
4.2.    Tenzij tussen de partijen anders is overeengekomen, zijn de eventueel verstrekte leveringstermijnen en schattingen slechts een indicatie en zijn zij niet bindend voor de dienstverlener. De dienstverlener verbindt zich er echter toe alle redelijke commerciële inspanningen te leveren om zich te houden aan de leveringstermijnen.
4.3.    De klant verbindt zich ertoe om de dienstverlener, op diens redelijk verzoek, alle nuttige, gewenste en nodige informatie, data, maatregelen, eisen, prestatiespecificaties en technische of algemene documentatie te verstrekken die nodig of nuttig is voor de dienstverlener om de diensten te leveren. De klant is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van bovengenoemde informatie.
4.4.    Indien de klant – in het kader van zijn verplichting om mee te werken aan de uitvoering van deze overeenkomst – zou gebruikmaken van zijn eigen personeelsleden en/of medewerkers, moeten deze personeelsleden en/of medewerkers over de nodige kennis, expertise en ervaring beschikken.
4.5.    Indien de klant werkplekken of andere faciliteiten aan dienstverlener ter beschikking zou stellen om de dienstverlener in staat te stellen zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst uit te voeren, zorgt de klant ervoor dat deze werkplekken en faciliteiten in overeenstemming zijn met (i) de door de dienstverlener gemelde specificaties, indien van toepassing, en (ii) de van toepassing zijnde (veiligheids-)wetten en -voorschriften.

5. Intellectuele eigendom

5.1.    De partijen komen overeen dat niets in deze overeenkomst mag worden geïnterpreteerd als een overdracht van eigendomsrechten van een van de partijen. De respectievelijke partijen behouden te allen tijde alle rechten op, aanspraken op en belangen in de respectievelijke eigendomsrechten, handelsgeheimen, uitvindingen, knowhow en/of andere intellectuele eigendomsrechten. Alle intellectuele eigendomsrechten die tijdens de duur van deze overeenkomst door de partijen zijn ontwikkeld, zijn de exclusieve eigendom van de ontwikkelende partij, tenzij anders is overeengekomen.
5.2.    Behalve zoals hieronder vermeld, of tenzij anders overeengekomen tussen de partijen in de specifieke voorwaarden of een andere schriftelijke overeenkomst tussen de partijen, wordt er geen licentie verleend tussen de partijen. Voor zover een licentie nodig zou zijn om bepaalde diensten uit hoofde van deze overeenkomst te verlenen, verlenen de partijen elkaar een niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije en niet-overdraagbare, met inbegrip van niet-sublicentieerbare, licentie van hun respectieve intellectuele eigendom, uitsluitend voor de duur van deze overeenkomst en uitsluitend met het oog op het verlenen van diensten uit hoofde van deze overeenkomst. De dienstverlener kan de licentie verstrekken aan zijn aangesloten ondernemingen of onderaannemers die hij heeft ingehuurd om de diensten te verlenen.
5.3.    De klant is te allen tijde als enige aansprakelijk ten opzichte van derden die eigenaar zijn van de door hem ingebrachte intellectuele eigendomsrechten. Indien de klant beseft of zou moeten beseffen dat de ingebrachte intellectuele eigendomsrechten van derden zullen worden geschonden, zal hij de dienstverlener hiervan onverwijld op de hoogte stellen. De klant zal alle noodzakelijke en redelijke kosten van juridische verdediging aan de dienstverlener terugbetalen.

6. Vertrouwelijkheid

6.1.    De partijen en hun personeel moeten alle vertrouwelijke informatie die ze van de andere partij in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst ontvangen hebben, geheimhouden. Bovendien kunnen de partijen de vertrouwelijke informatie enkel gebruiken in het kader van deze overeenkomst. De partijen mogen vertrouwelijke informatie niet aan derden bekendmaken zonder de schriftelijke toestemming van de andere partij.
6.2.    De vertrouwelijkheidsverplichting zal blijven bestaan gedurende een periode van één (1) jaar na het eind van deze overeenkomst, ongeacht de oorzaak van de beëindiging van de overeenkomst.
6.3.    Het volgende wordt niet beschouwd als vertrouwelijke informatie:

  • informatie die op rechtmatige wijze is verkregen van een derde die niet gebonden is door een geheimhoudingsplicht;
  • informatie die reeds bekend was bij een partij vóór de bekendmaking ervan in het kader van deze overeenkomst;
  • informatie die door een partij onafhankelijk is ontwikkeld, zonder deze overeenkomst te schenden;
  • informatie die openbare kennis is geworden zonder tussenkomst of schuld van de partij die deze heeft ontvangen;
  • informatie die op grond van een wet of een rechterlijke of administratieve beslissing openbaar moet worden gemaakt. In dat geval stelt de partij die vertrouwelijke informatie bekend moet maken, indien toegestaan en mogelijk, de andere partij op de hoogte van het verzoek om bekendmaking en staat deze de andere partij toe om ofwel aan het verzoek te voldoen ofwel elke mogelijk actie te ondernemen om de bekendmaking tegen te gaan.

7. Gegevensbescherming

7.1.    De partijen treden te goeder trouw in onderhandeling met elkaar om een afzonderlijke gegevensverwerkingsovereenkomst te sluiten voor het geval er in het kader van de overeenkomst sprake zou zijn van verwerking van persoonsgegevens.

8. Aansprakelijkheid

8.1.    Indien de dienstverlener diensten uit hoofde van deze overeenkomst uitvoert, die deel uitmaken van een specifiek project van de klant, ligt de algehele verantwoordelijkheid voor deze specifieke projecten volledig bij de klant.
8.2.    De dienstverlener zal alle redelijke inspanningen leveren om de diensten aan de klant te leveren in overeenstemming met de bepalingen van deze overeenkomst. De aansprakelijkheid van de dienstverlener vloeit voort uit een verbintenis om zich in redelijkheid in te spannen (inspanningsverbintenis) en de klant moet behoorlijk bewijs van deze aansprakelijkheid leveren.
8.3.    Voor zover het toepasselijke recht dit toestaat, is de aansprakelijkheid van de dienstverlener op grond van toerekenbare tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst per aanspraak beperkt tot de vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de betaling (exclusief btw) die is betaald gedurende twaalf (12) maanden voorafgaand aan de dag waarop de desbetreffende schade zich heeft voorgedaan. Indien de overeenkomst zich in de eerste periode van twaalf (12) maanden bevindt waarin een schadeveroorzakende gebeurtenis zich voordoet, wordt de vergoeding beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk is betaald (exclusief btw) tot het moment waarop de schade zich daadwerkelijk heeft voorgedaan. In geen geval bedraagt de totale aansprakelijkheid voor alle directe schade gedurende de gehele duur van de overeenkomst meer dan de door de klant gemaakte betalingen voor de diensten uit hoofde van deze overeenkomst (exclusief btw).
8.4.    Bovenstaande beperking is van toepassing ongeacht of een vordering op contractuele of buitencontractuele basis wordt ingesteld. Vorderingen die met elkaar verband houden of die gelijkaardig zijn of met elkaar geassocieerd zijn, worden als één vordering beschouwd.
8.5.    De klant dient de dienstverlener schriftelijk op de hoogte te stellen van elke gebeurtenis die kan leiden tot zijn aansprakelijkheid en van elk nadeel en/of verlies dat de klant lijdt, binnen de kortst mogelijke termijn en uiterlijk binnen dertig (30) dagen na het optreden van deze gebeurtenis, dit nadeel of deze schade, of in ieder geval vanaf het moment dat de klant op de hoogte was of had moeten zijn van deze gebeurtenis, dit nadeel of deze schade. Dit om de dienstverlener in staat te stellen de oorza(a)k(en) van de schade binnen een redelijke termijn vast te stellen. In geval van het niet-nakomen van de schriftelijke kennisgeving behoudt de dienstverlener zich het recht voor om elke vergoeding te weigeren en elke aansprakelijkheid af te wijzen.
8.6.    De dienstverlener is in geen geval aansprakelijk: (i) indirecte, incidentele of gevolgschade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot geldelijke of commerciële verliezen, gederfde winst, stijging van algemene kosten, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade als gevolg van bedrijfsonderbreking of bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van vorderingen van klanten van de klant, verstoring van de planning, verlies van verwachte winst, verlies van kapitaal, verlies van klanten, gemiste kansen, verlies van gegevens, verlies van voordelen, of corruptie en/of verlies van bestanden als gevolg van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst; (ii) schade veroorzaakt door een fout of vergissing van de klant en/of de gebruikers; (iii) de terugbetaling van alle directe en indirecte schade die het gevolg is van het oneigenlijke of onrechtmatige gebruik van de diensten; (iv) aansprakelijkheid in verband met de connectiviteit tussen de klant en de dienstverlener; (v) schade die geheel of gedeeltelijk wordt veroorzaakt door (a) software of hardware verstrekt of gecreëerd door derden (b) door een ander element van het bedrijf van de klant, of (c) door software of hardware verstrekt of gecreëerd door derden, die na de ondertekening van de overeenkomst in het bedrijf van de klant is gebracht; (vi) alle vorderingen van derden tegen de dienstverlener, tenzij deze vorderingen het gevolg zijn van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de dienstverlener; of (vii) overmacht, zoals gedefinieerd in dit document.
8.7.    Niets in deze overeenkomst beperkt de aansprakelijkheid van een partij met betrekking tot opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid.

9. Overmacht

9.1.    Geen van beide partijen is in gebreke, indien de uitvoering van een van haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt vertraagd of verhinderd door overmacht. Kennisgeving van een overmachtsituatie gebeurt schriftelijk door de getroffen partij schriftelijk aan de andere partij, zodra deze zich bewust wordt van het voorval en dat de getroffen partij alle redelijke inspanningen levert om de gevolgen van een dergelijke oorzaak te voorkomen, te vermijden, te ondervangen of te beperken. Elke partij neemt al haar eigen vorderingen, verliezen, schade, kosten en uitgaven voor haar rekening die zij als gevolg van een dergelijke overmachtsituatie heeft geleden of gemaakt.
9.2.    Geen van beide partijen heeft het recht om de beëindiging van deze overeenkomst te verzoeken, zowel geheel als gedeeltelijk, als gevolg van overmacht. Indien echter de gehele of gedeeltelijke uitvoering van een verplichting van een partij uit hoofde van deze overeenkomst wordt vertraagd of verhinderd door overmacht gedurende een periode van meer dan veertien (14) opeenvolgende dagen, zullen de partijen overleggen en trachten een redelijke oplossing te vinden met betrekking tot de verdere uitvoering van deze overeenkomst. Indien een dergelijke uitvoering wordt vertraagd of verhinderd voor een periode van meer dan zestig (60) opeenvolgende dagen, heeft elke partij het recht om de overeenkomst of een deel ervan onmiddellijk en boetevrij te beëindigen.
9.3.    De klant is niet verplicht de bedragen te betalen voor de diensten die de dienstverlener niet kan uitvoeren als gevolg van overmacht. Diensten die reeds uit hoofde van de overeenkomst zijn uitgevoerd, worden naar rato afgerekend, zonder dat partijen elkaar iets anders verschuldigd zijn. Overmacht verhindert of vertraagt niet de betaling van een onbetwistbaar bedrag dat door een van de partijen is verschuldigd.

10. Duur en opzegging

Algemeen
10.1.  Tenzij anders overeengekomen in de specifieke voorwaarden, wordt deze overeenkomst gesloten voor een minimumperiode van drie (3) jaar (‘initiële termijn’), te rekenen vanaf de datum vermeld in de specifieke voorwaarden/offerte, en wordt deze jaarlijks stilzwijgend verlengd onder voorbehoud van het recht van elke partij om bezwaar aan te tekenen tegen de verlenging door het versturen van een aangetekende brief uiterlijk drie (3) maanden voor het einde van de onderhavige overeenkomst.
Beëindiging door beide partijen
10.2.  Elke partij kan de overeenkomst van rechtswege en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder rechterlijke tussenkomst, door middel van een aangetekende brief opzeggen:
i.     Indien de andere partij uitstel van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement is verklaard, een aangifte tot faillietverklaring heeft gedaan of een               onvrijwillige aangifte tot faillietverklaring tegen haar werd ingediend, haar betalingen heeft gestaakt of haar onvermogen om haar schulden te betalen heeft             toegegeven op de vervaldag, een curator heeft aangesteld over haar activa, in geval van instabiel krediet of indien de partij kennelijk in staat van insolventie             verkeert, voor zover dit krachtens de toepasselijke wetgeving is toegestaan.
ii.     In geval van ontbinding en/of vereffening van het bedrijf van de andere partij.
iii.     Indien executoriaal beslag wordt gelegd en/of uit voorzorg bewarend beslag wordt gelegd op de activa van de andere partij of een deel ervan op verzoek van           een schuldeiser, of indien andere executoriale of uit voorzorg genomen maatregelen tegen de activa van de genoemde partij worden genomen.
iv.     In geval van bewijs of ernstig vermoeden van fraude gepleegd door de andere partij.
10.3.  Voorts kan elke partij de overeenkomst beëindigen, indien de andere partij in geval van een aangetoonde wezenlijke fout of contractuele tekortkoming deze niet heeft verholpen of rechtgezet binnen een termijn van dertig (30) dagen nadat zij per aangetekend schrijven in gebreke is gesteld door de partij die zich op de fout of tekortkoming beroept. Verlenging van voornoemde hersteltermijn wordt niet op onredelijke gronden geweigerd, indien de in gebreke zijnde partij gedurende deze termijn van dertig (30) dagen is begonnen met het verhelpen of rechtzetten van de tekortkoming en redelijke inspanningen levert om dit te blijven doen.
Beëindiging door de dienstverlener
10.4.  Niettegenstaande zijn recht om een schadevergoeding te eisen, kan de dienstverlener de overeenkomst van rechtswege en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder gerechtelijke tussenkomst, beëindigen door het versturen van een aangetekende brief:
–   Indien de klant gedurende een periode van twaalf (12) maanden twee keer een factuur niet op de vervaldag heeft betaald.
Gevolgen van beëindiging
10.5.  Behalve indien de beëindiging van de overeenkomst het gevolg is van een aangetoonde materiële fout of tekortkoming, die een aangetoonde invloed had op de kwaliteit van de betrokken diensten, moeten alle geleverde diensten, gemaakte kosten, gepresteerde uren voor het moment van beëindiging, het werkelijke verbruik van de licenties en de licentievergoeding op basis van de jaarlijkse uitgaven voor de volledige resterende duur van de overeenkomst op dat moment door de klant worden vergoed.
10.6.  Indien de overeenkomst door een van de partijen per aangetekende brief wordt beëindigd of ontbonden, wordt deze beëindiging/ontbinding geacht van kracht te zijn op de eerste dag na datum van het postmerk.

11. Niet-werving

11.1.  De partijen komen overeen het personeel van de andere partij dat rechtstreeks betrokken is bij de levering van de diensten niet actief te benaderen met de bedoeling dit personeel aan te nemen, en dit vanaf het begin van de levering van de diensten en tot twaalf (12) maanden na de einddatum van de diensten en/of beëindiging van de overeenkomst, afhankelijk van welke datum het laatst valt, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
11.2.  Indien een partij, in strijd met het bovenstaande, een overeenkomst aangaat met dergelijk personeel, dergelijk personeel aanneemt of anderszins gebruikmaakt van de diensten van dergelijk personeel, hetzij in het kader van een arbeidsverhouding, hetzij op onafhankelijke basis en/of via een bedrijf, moet de nalatige partij aan de andere partij een bedrag betalen dat gelijk is aan zes (6) maanden het salaris of de vergoeding van dat personeelslid. Dit bedrag is betaalbaar op de datum waarop het personeelslid voor het eerst in dienst treedt of de datum waarop voor het eerst van zijn diensten wordt gebruikmaakt.
11.3.  De klant verplicht zich de verplichtingen uit hoofde van artikel 11.1 en 11.2 op te leggen aan derden met wie de klant werkt en/of overeenkomsten sluit. De klant maakt zich sterk dat deze derden zich niet tot het personeel van de dienstverlener zullen wenden met als doel dit personeel in dienst te nemen of te werven.

12. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

12.1.  De onderhavige overeenkomst is onderworpen aan Belgisch recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 (CISG).
12.2.  In geval van geschillen betreffende de uitvoering en/of interpretatie van onderhavige overeenkomst die niet in der minne kunnen worden geregeld, zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen (afdeling Antwerpen) bevoegd. Elke vordering van de klant met betrekking tot de geleverde diensten verjaart zes (6) maanden na de dag waarop de klant kennis kreeg of redelijkerwijze kennis had kunnen krijgen van de schadeveroorzakende gebeurtenis die aanleiding gaf tot die vordering.

13. Diversen

13.1.   Volledige overeenkomst – Deze overeenkomst bevat de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van de partijen en derogeert aan alle eerdere overeenkomsten en voorstellen, zowel mondeling als schriftelijk, met inbegrip van eventuele voorwaarden van de klant. Tenzij anders overeengekomen tussen de partijen, zijn wijzigingen van en aanvullingen op deze overeenkomst alleen bindend, indien deze schriftelijk tussen de partijen zijn overeengekomen. De inkoop- en/of andere voorwaarden van de klant zijn uitdrukkelijk uitgesloten, zelfs indien deze voorwaarden anders zouden suggereren.
13.2.   Hoofden – De titels en hoofden in deze overeenkomst zijn uitsluitend indicatief en hebben geen enkele invloed op de inhoud of de reikwijdte van de bepalingen of de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen.
13.3.   Scheidbaarheid – De nietigheid van een artikel of een deel ervan krachtens deze overeenkomst heeft geen invloed op de geldigheid van de rest van het ongeldige artikel, noch op die van de andere bepalingen van de overeenkomst. De partijen zullen in onderling overleg alles in het werk stellen om het ongeldige artikel te vervangen door een geldig artikel met dezelfde, of grotendeels dezelfde, economische gevolgen als het ongeldige artikel.
13.4.   Overdracht –Noch deze overeenkomst noch de rechten of verplichtingen die daaruit voortvloeien kunnen geheel of gedeeltelijk worden overgedragen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van beide partijen. Onverminderd het voorgaande is de dienstverlener te allen tijde bevoegd deze overeenkomst of de daaruit voortvloeiende rechten of verplichtingen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een van zijn verbonden ondernemingen, zonder dat daarvoor de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de klant nodig is.
13.5.   Onderaanneming – Voor de uitvoering van de overeenkomst kan de dienstverlener gebruikmaken van onderaannemers zonder dat daarvoor de schriftelijke toestemming van de klant nodig is.
13.6.   Verlies van rechten – Geen van beide partijen bij deze overeenkomst wordt geacht afstand te hebben gedaan van een recht of vordering uit hoofde van deze overeenkomst of met betrekking tot een schending van de andere partij, tenzij deze afstand uitdrukkelijk schriftelijk is medegedeeld. Zelfs indien een partij bij de toepassing van deze paragraaf afstand doet van een specifiek recht of een specifieke vordering uit hoofde van deze overeenkomst, kan een dergelijke afstand nooit worden geïnterpreteerd als een afstand van een ander recht of een andere vordering uit hoofde van deze overeenkomst, zelfs als beide gevallen grote gelijkenissen vertonen.
13.7.   Cumulatieve rechtsmiddelen – Behoudens andersluidende bepaling zijn alle rechtsmiddelen waarin de overeenkomst voorziet cumulatief en in aanvulling op (en niet ter vervanging van) alle andere rechtsmiddelen die de partijen ter beschikking staan.
13.8.   Publiciteit – De dienstverlener mag de klant opnemen in zijn klantenlijst, mag een korte beschrijving van de opdracht publiceren en mag de naam, het merk en/of het logo van de klant gebruiken voor publicitaire doeleinden en pr-activiteiten. Dit mag echter niet leiden tot een schending van de geheimhoudingsplicht van de dienstverlener zoals hierin uiteengezet.
13.9.   Relatie tussen de partijen – De dienstverlener is volledig vrij en onafhankelijk bij de uitvoering van de overeenkomst. Er bestaat geen hiërarchische relatie tussen de dienstverlener (of het personeel waarop de dienstverlener beroep doet voor de uitvoering van de overeenkomst) en de klant. Niets in deze overeenkomst zal worden geïnterpreteerd als een creatie van partnerschap, samenwerkingsverband, agentschap of anderszins tussen de partijen. Geen van beide partijen heeft het recht om in naam van de andere partij een overeenkomst aan te gaan. Elke partij is verantwoordelijk voor het betalen van de salarissen en de daarmee verband houdende sociale bijdragen van haar eigen werknemers, voor zover met de werknemers een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd werd gesloten.
13.10.   Kennisgevingen – Alle kennisgevingen, verzoeken en andere mededelingen krachtens deze overeenkomst (uitgezonderd mededelingen m.b.t. de dagelijkse bedrijfsvoering) moeten schriftelijk worden gestuurd per aangetekende brief met bewijs van ontvangst aan het adres hierboven vermeld of in de specifieke overeenkomst of op een andere tussen de partijen overeengekomen conventionele wijze van communiceren.
13.11.    Van kracht blijven – Alle bepalingen van de overeenkomst waarvan uitdrukkelijk is aangegeven dat ze na de beëindiging of afloop van de overeenkomst blijven bestaan, alsook alle bepalingen van de overeenkomst die tot doel hebben de overeenkomst na de beëindiging of afloop ervan af te dwingen of uit te voeren, blijven na de overeenkomst van kracht en blijven onverminderd van toepassing. De volgende bepalingen blijven in ieder geval na de beëindiging of afloop van de overeenkomst (niet limitatief) van kracht: alle bepalingen met betrekking tot aansprakelijkheid, vertrouwelijkheid, resp. geheimhouding en niet-werving, en dit voor de duur zoals uiteengezet in het desbetreffende artikel.
13.12.   Bewijs – Ongeacht de aard en de waarde van de te bewijzen rechtshandeling kan de dienstverlener deze handeling te allen tijde bewijzen door middel van de volgende aanvullende bewijsstukken: kopieën of reproducties in welke vorm dan ook (doordruk, fotokopie, microfilm, scan, enz.), via gegevensdrager, fax, telex en e-mail. Dergelijk bewijs heeft dezelfde bewijskracht als een onderhandse akte die is opgesteld volgens de bepalingen van het Belgisch Burgerlijk Wetboek. Indien een ondertekend exemplaar van de overeenkomst per e-mail met een “.pdf” of “jpeg”-gegevensbestand of via een ander exacte kopie is verzonden, zal de daarin vervatte handtekening voor de ondertekenaar (of in wiens naam en voor wiens rekening de handtekening is geplaatst) een geldige en bindende verbintenis vormen met dezelfde waarde, impact en werking als het origineel.
13.13.   Digitale handtekening – De handtekening van een partij bij deze overeenkomst die via elektronische verzending (bv. een scan in pdf-formaat) of via een elektronische handtekening (bv. via Docusign, Signing Hub of een soortgelijke dienst) wordt verzonden, heeft dezelfde rechtsgeldigheid en afdwingbaarheid als een met de hand geplaatste handtekening of het gebruik van een papieren registratiesysteem, voor zover toegestaan krachtens de toepasselijke wetgeving. Elke partij ontvangt een naar behoren ondertekend origineel exemplaar van de overeenkomst. De verzending van deze kopie via e-mail of via een elektronisch handtekeningenplatform heeft dezelfde rechtsgeldigheid en afdwingbaarheid als de verzending van een origineel van de overeenkomst.

14. Definities

Algemene voorwaarden: het onderhavige document getiteld ‘Algemene voorwaarden – consultancydiensten’, met inbegrip van de bijlagen.

Addendum: een wijziging van de overeenkomst.

Overeenkomst: deze algemene voorwaarden, de specifieke voorwaarden en voorwaarden van derden (indien van toepassing), alsook de bijlagen bij deze overeenkomst, die er onlosmakelijk deel van uitmaken.

Verbonden onderneming(en): vennootschappen in de zin van de artikel 1:20 en 1:21 van het Belgisch Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bugs: een fout, gebrek, storing of defect in een computerprogramma of -systeem, waardoor deze zijn functie niet (volledig) volgens de specificaties vervult en leidt tot onjuiste en/of onverwachte resultaten en/of het crashen of afsluiten van een programma.

Vertrouwelijke informatie: alle informatie, in welke vorm ook (mondeling, schriftelijk, grafisch, elektronisch, enz.) die in het kader van deze overeenkomst tussen de partijen wordt uitgewisseld.

Consultant: een personeelslid van de dienstverlener die door de dienstverlener is aangesteld voor het verlenen van de diensten krachtens deze overeenkomst.

Klant: de klant genoemd in de specifieke voorwaarden/bestelbon.

Data: de data met betrekking tot de klant en/of zijn gebruikers waartoe de dienstverlener toegang krijgt of kan krijgen in het kader van de levering van de diensten. De klant blijft te allen tijde volledig verantwoordelijk voor diens data.

Dag(en): (een) kalenderdag(en), tenzij anders vermeld in de overeenkomst of overeengekomen tussen de partijen.

Overmacht: de situatie waarin een van de partijen wordt gehinderd bij de uitvoering van de overeenkomst, hetzij geheel of gedeeltelijk en tijdelijk of permanent, buiten de controle van de partij(en). Zonder beperking worden de volgende situaties als overmacht beschouwd: besluit, handeling of nalatigheid van de overheid (bijv. vertraging bij of het niet afgeven of het intrekken van een vergunning of toelating), oorlog, zowel aangekondigd als onaangekondigd, embargo, vijandelijkheden, daad van een staatsvijand, oproer, terroristische aanslagen, staking, algemene transportproblemen, onlusten, sabotage, natuurrampen, ongunstige weersomstandigheden, aardbevingen, brand, overstroming, blikseminslag, orkanen, explosie, epidemieën, quarantainebeperkingen, verstoring van de toevoer door normaal gesproken betrouwbare bronnen (bv. elektriciteit, water, brandstof en dergelijke), stroomstoringen, storingen van internet, computernetwerk of telecommunicatievoorzieningen, het niet beschikbaar zijn van servers van derden, storingen in apparatuur, goederen, software, hardware of andere materialen van derden waarvan de klant het gebruik aan de dienstverlener voorschrijft, bugs in apparatuur, goederen, software, hardware of andere materialen van derden in het algemeen, hacking, (gedistribueerde) DoS-aanvallen, virussen, vertraging of niet-nakoming door een onderaannemer of externe leverancier als gevolg van overmacht in de zin van het voorgaande.

Licentie: licenties verleend door de in de specifieke voorwaarden genoemde derde, waarvoor de dienstverlener als wederverkoper optreedt en waarop de (licentie-)voorwaarden van de derde volledig van toepassing zijn.

Licentieperiode: stemt overeen met de duur van de overeenkomst.

Offerte: een document, zoals een offerte of voorstel, waarin de dienstverlener de diensten in detail beschrijft en alle andere informatie die de specifieke behoeften of de specifieke implementatie beschrijft, voor zover van toepassing.

Partij(en): de dienstverlener en/of de klant.

Personeel: werknemers, werknemers van verbonden ondernemingen, onafhankelijke personeelsleden, onderaannemers, consultants en alle andere natuurlijke of rechtspersonen die direct of indirect betrokken zijn bij het verlenen van de diensten.

Diensten: de diensten die de dienstverlener aan de klant zal verlenen, zoals omschreven in de specifieke voorwaarden. Deze diensten zijn te allen tijde onderworpen aan de algemene en de specifieke voorwaarden.  Behoudens uitdrukkelijke verwijzing, worden de diensten te allen tijde beschouwd als diensten op basis van tijd en materiaal, bijvoorbeeld ticket-gebaseerde diensten.

Dienstverlener: Localyse NV, gevestigd te Prins Boudewijnlaan 41, 2650 Edegem, met ondernemingsnummer BE 0818.285.268.

Specifieke voorwaarden: de bestelbon die is onderworpen aan deze algemene voorwaarden en de diensten beschrijft die krachtens deze overeenkomst moeten worden uitgevoerd (vaak door te verwijzen naar een gedetailleerde offerte).

Derde: een persoon, groep of bedrijf die geen deel uitmaakt van de overeenkomst van een IT-service, maar die wel verplicht is om de succesvolle levering van die IT-service te garanderen. Bijvoorbeeld een softwareleverancier, een hardwareonderhoudsbedrijf of een facilitaire dienst.  De dienstverlener kan optreden als wederverkoper voor producten van derden en/of deze anderszins opnemen in zijn diensten.

Voorwaarden van derden: de toepasselijke bijbehorende algemene (licentie-) voorwaarden (met inbegrip van betalingsvoorwaarden) met betrekking tot producten van derden (bijvoorbeeld software, hardware) geleverd door de dienstverlener en/of ingebedde producten van derden, alsook eventuele voorwaarden van derden met betrekking tot onderhoudsdiensten, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, die de klant hierbij uitdrukkelijk en volledig aanvaardt en die onlosmakelijk deel zullen uitmaken van deze overeenkomst.

Gebruiker(s): de eindgebruiker(s). Afhankelijk van de verleende diensten zijn dit de klanten van de klant en/of het personeel/de aangestelden of andere (externe) gevolmachtigden van de klant aan wie de klant de toestemming geeft om gebruik te maken van de diensten. De klant is uitsluitend aansprakelijk voor de gebruikers aan wie hij toegang verschaft.