Google Premier Partner gespecialiseerd in Location-Based Services.

Gebruiksvoorwaarden Toegangsrecht tot de Webapplicatie OdiQ

Partijen

 1. Deze Gebruiksvoorwaarden OdiQ zullen toepassing vinden op de relatie tussen de Klant en Localyse.

 2. In het geval de Overeenkomst tot stand komt met de Reseller, zal de Reseller optreden als aanspreekpunt voor de Klant. OdiQ Support zal echter verlopen via ODIQ (support@odiq.eu). Reseller zal ervoor instaan dat de relevante informatie wordt opgevraagd bij de Klant en zal deze bezorgen aan Localyse, opdat Localyse in het kader van support of andere diensten de correcte en nodige acties kan ondernemen.

Definities

 1. In deze Algemene Voorwaarden Toegangsrecht tot de Webapplicatie OdiQ worden een aantal begrippen gedefinieerd. Deze begrippen hebben de betekenis zoals aangegeven in huidig artikel of zoals elders gedefinieerd in deze Overeenkomst. 

  1. Algemene Voorwaarden”: de algemene voorwaarden tot het leveren van software, opgelegd door Localyse in de Bijzondere Voorwaarden.

  2. Algemene Voorwaarden OdiQ”: deze algemene voorwaarden, getiteld ‘Algemene Voorwaarden Toegangsrecht tot de Webapplicatie OdiQ’.

  3. Bijzondere Voorwaarden”: een aan deze Algemene Voorwaarden OdiQ onderworpen document dat de specifieke uitvoeringsmodaliteiten (prijs, kwantiteit, andere voorwaarden, etc.) van de bestelling regelt.

  4. “Bugs”: een fout, storing of een onderbreking in een, al dan niet onderliggend, computerprogramma of systeem dat ervoor zorgt dat de OdiQ Webapplicatie een onjuist of onverwacht resultaat oplevert of zich op een ongewone manier gedraagt. 

  5. “Derde Partij”: een persoon, een groep of een bedrijf dat geen deel uitmaakt van de Overeenkomst voor de OdiQ Online Webapplicatie, maar die wel noodzakelijk is om de succesvolle levering van de OdiQ Online Webapplicatie te waarborgen. Bijvoorbeeld, zonder hierbij limitatief te zijn, Google Maps Premium en Google Cloud. 

  6. Gebruiker”: een natuurlijke persoon die door de Klant geautoriseerd is en door Localyse geconfirmeerd is, om via het Portal OdiQ te gebruiken. 

  7. Hulpmiddelen”: de middelen, zoals een webbrowsers, (rand)apparatuur en software, hulpapplicaties, configuratie en internetverbinding, die door de Gebruiker geïnstalleerd, dan wel geconfigureerd dienen te worden op zijn computer om gebruik te kunnen maken van OdiQ.

  8. Klant”: de klant vermeld in de Bijzondere Voorwaarden.

  9. Localyse”: Localyse NV, met maatschappelijke zetel gelegen te Prins Boudewijnlaan 41, 2650 Edegem, België en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer (BTW BE) 0818.285.268.

  10. OdiQ Abonnement” betekent het geheel van diensten dat tussen partijen wordt afgesloten voor een bepaalde periode en minstens het geheel bestaande uit de OdiQ Online Webapplicatie (inclusief OdiQ Support).

  11. OdiQ Online Webapplicatie”: het geheel van functionaliteiten dat beschikbaar is via de Portal en dat beveiligd is door middel van een Toegangsmiddel.

  12. OdiQ Support”: het geheel van support diensten geleverd met betrekking tot de OdiQ Online Webapplicatie.

  13. Overeenkomst”: deze Algemene Voorwaarden OdiQ en, (i) de Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden, in het geval de bestelling geplaatst wordt bij Localyse, of (ii) enige bijzondere en algemene voorwaarden van de Reseller.

  14. “Persoonsgegeven”: elk gegeven betreffende een direct of indirect geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals de Gebruiker of medewerkers van de Klant, die bij het gebruik van de OdiQ Online Webapplicatie wordt verwerkt. 

  15. Portal” de internetsite (http://www.odiq.eu) waar de Klant en Gebruiker de OdiQ Online Webapplicatie kan gebruiken en wijzigingen kan aanvragen. 

  16. Reseller”: een entiteit die toestemming verkregen heeft van Localyse om de OdiQ Online Webapplicatie te wederverkopen volgens de bepalingen zoals uiteengezet in de overeenkomst tussen Localyse en de Reseller.

  17. “SaaS”: Software-as-a-Service is een toepassing van de Cloud Computing-diensten waar de Klant gebruik maakt van de standaardfunctionaliteit zoals aangeboden door Localyse. Het is de mogelijkheid die de Klant heeft om de applicaties van Localyse te gebruiken dewelke op de cloud-infrastructuur draaien. De OdiQ Online Webapplicatie is toegankelijk vanuit verschillende klantapparaten via een Hulpmiddel. Het is niet de Klant die de onderliggende cloud-infrastructuur beheert of controleert, zoals bv. het netwerk, de servers, de besturingssystemen en de opslag. De Klant heeft enkel toegang tot een beperkt gebruiker specifieke applicatie configuratie-instelling. 

  18. Toegangsmiddelen”: de ter beschikking van de Klant en/of Gebruiker gestelde gepersonaliseerde gebruikersnaam en wachtwoord, dewelke de Klant en/of Gebruiker de toegang verschaft tot de OdiQ Online Webapplicatie.

Achtergrond

 1. Localyse heeft de OdiQ Online Webapplicatie ontwikkeld, die de toegang tot locaties, door een slimme controle en door middel van route analyse, voor gebieden waar Google Maps dekking geeft, verbetert. Localyse zal OdiQ aan Klanten aanbieden als een SaaS.
 2. De OdiQ Online Webapplicatie heeft via de Google Maps diensten de meest recente informatie over dataverkeer binnen handbereik, waardoor betere beslissingen met betrekking tot verkeerssituaties mogelijk zijn. De OdiQ Online Webapplicatie is, bij wijze van voorbeeld, tijdens wegenwerken een handig hulpmiddel om verkeerssituaties te optimaliseren en te evalueren.
 3. Aangezien Google Maps een schat aan verkeersinformatie bevat door haar 2 miljard actieve gebruikers per dag, maakt de OdiQ Online Webapplicatie gebruik van Google Maps. De OdiQ Online Webapplicatie monitort, analyseert en visualiseert de verkeerssituatie op verschillende locaties langs een route.
 • De OdiQ Online Webapplicatie geeft de reistijden, snelheden en vertragingstijden weer in verschillende soorten van grafieken, inclusief een spectogram met Street View, waar deze beschikbaar is.
 1. Partijen leggen hun afspraken over het toegangsrecht tot de OdiQ Online Webapplicatie toegestaan door Localyse aan de Klant vast in deze Overeenkomst.

Structuur

 1. De Algemene Voorwaarden OdiQ zijn van toepassing naast (i) de Algemene Voorwaarden en Bijzondere Voorwaarden, indien de overeenkomst wordt afgesloten met Localyse, of (ii) de algemene en bijzondere voorwaarden opgelegd door de Reseller. 

 2. In geval van tegenstrijdigheid tussen de verschillende documenten die de Overeenkomst vormen, zal de volgende hiërarchie in acht genomen worden:

  1. Bijzondere Voorwaarden;

  2. Algemene Voorwaarden OdiQ;

  3. (i) Algemene Voorwaarden, of (ii) de algemene en bijzondere voorwaarden van de Reseller. 

Opdracht

 1. Localyse geeft de Klant een toegangsrecht tot de OdiQ Online Webapplicatie. De opdracht van Localyse bestaat er aldus in, al dan niet via een Reseller:

  1. Het ter beschikking stellen aan de Klant van (een) Toegangsmiddel(en) zodat de Klant of de Gebruiker zich toegang kan verschaffen tot de OdiQ Online Webapplicatie; 

  2. Het verstrekken van een toegangsrecht aan de Klant om de OdiQ Online Webapplicatie te gebruiken via de Portal in overeenstemming met het bepaalde in deze Overeenkomst; 

  3. Het naar best vermogen beschikbaar houden van de OdiQ Online Webapplicatie;

  4. Het naar best vermogen verlenen van OdiQ Support. Alle supportaanvragen met betrekking tot de OdiQ Online Webapplicatie verlopen via het daartoe bestemde e-mailadres tijdens de kantooruren van Localyse en zullen worden aangerekend conform de geldende tarieven.

 2. De functionaliteiten van de vigerende versie en de beschikbare documentatie en handleiding betreffende de OdiQ Online Webapplicatie zal beschreven zijn op het Portal in elektronische vorm. 

Beschikbaarheid en aanpassing

 1. De OdiQ Online Webapplicatie wordt geleverd ‘as is’ in de huidige staat en met alle aanwezige fouten. De Klant erkent dat er zich steeds (reken)fouten in de OdiQ Online Webapplicatie kunnen voordoen, onder invloed van o.a. fouten in Derde Partij berekeningen en/of software, lokale omstandigheden en/of onvolledige gegevens of gegevens waarmee de OdiQ Online Webapplicatie geen rekening heeft gehouden.
 2. De OdiQ Online Webapplicatie kan maar worden gebruikt mits de correcte Hulpmiddelen aanwezig zijn. Het is de uitsluitende taak van de Klant om ervoor te zorgen dat dit zo is.
 3. Localyse zal zich inspannen om de OdiQ Online Webapplicatie steeds naar behoren te doen functioneren en streeft naar een zo hoog mogelijke beschikbaarheid, kwaliteit en beveiliging van de OdiQ Online Webapplicatie.
 4. Localyse behoudt zich het recht voor om de technische en functionele eigenschappen van de OdiQ Online Webapplicatie tussentijds te wijzigen om de functionaliteit te verbeteren en om eventuele fouten te herstellen of om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.
 5. In geval van onderhoud, aanpassing of verbetering van de OdiQ Online Webapplicatie, computersystemen of onderliggende infrastructuur van Localyse of een Derde Partij, heeft Localyse of de Derde Partij het recht de OdiQ Online Webapplicatie, de computersystemen of onderliggende infrastructuur tijdelijk buiten gebruik te stellen. Localyse verbindt zich ertoe, in zover dit mogelijk is, daarbij ook rekening houdend met de Derde Partij, de Klant tijdig op de hoogte te stellen, al dan niet via de Reseller, van de geplande buitengebruikstelling en tracht deze buitengebruikstelling zo veel mogelijk buiten de kantooruren te laten plaatsvinden.
 6. Een dergelijke aangekondigde of onaangekondigde buitengebruikstelling van de OdiQ Online Webapplicatie is in geen geval te beschouwen als een tekortkoming van Localyse en/of de Reseller in de nakoming van haar verbintenissen jegens de Klant.

Toegang tot en gebruik van de OdiQ Online Webapplicatie en resultaten

 1. Localyse verleent, al dan niet via een Reseller, aan de Klant een toegangsrecht op de OdiQ Online Webapplicatie via het verlenen van een Toegangsmiddel. Het is de Klant niet toegestaan zijn Toegangsmiddel, of enige verstrekte of gegenereerde data en/of resultaten die ter beschikking worden gesteld via de OdiQ Online Webapplicatie aan derden over te maken. 

 2. De verstrekte of gegenereerde data en/of resultaten mogen slechts gebruikt worden voor louter interne bedrijfsdoeleinden in overeenstemming met het doel waarvoor de data en/of resultaten verstrekt of gegenereerd worden door middel van de OdiQ Online Webapplicatie en onderliggende infrastructuur en computersystemen.

 3. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de besteding van de aangekochte credits, iedere toegang, met of zonder zijn toestemming, tot de OdiQ Online Webapplicatie en van de aan hem beschikbaar gestelde Toegangsmiddelen. Localyse en/of de Reseller kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade van de Klant en/of derden die is ontstaan door het onbevoegd gebruiken van de Toegangsmiddelen. 

 4. De verstrekte Toegangsmiddelen zijn niet overdraagbaar, strikt persoonlijk voor de betreffende Gebruiker, en uitsluitend voor gebruik binnen de organisatie van de Klant. De Klant zal de vereiste zorgvuldigheid in acht nemen ten aanzien van het gebruik van de Toegangsmiddelen en deze geheim houden voor derden. 

 5. De Klant dient Localyse of de Reseller onmiddellijk op de hoogte te brengen in geval van onbevoegd gebruik van de Toegangsmiddelen, ook in geval de Klant daartoe enkel een vermoeden heeft.

 6. De Klant kan Localyse of de Reseller verzoeken de Toegangsmiddelen te blokkeren. 

 7. De Klant is gehouden om, bij de toegang tot de OdiQ Online Webapplicatie, volgende regels in acht te nemen:

  1. De Klant dient zorg te dragen voor het beschermen van zijn (rand)apparatuur, software, infrastructuur en internetverbinding tegen virussen, computercriminaliteit en (ander) onrechtmatig gebruik door Gebruiker(s) of derden;

  2. De Klant zal de OdiQ Online Webapplicatie niet gebruiken voor illegale doeleinden of ter ondersteuning van illegale doeleinden;

  3. De Klant en/of Gebruiker zal bij de toegang tot de OdiQ Online Webapplicatie geen (computer)virussen of andere bestanden verspreiden die de (goede werking van de) OdiQ Online Webapplicatie kunnen beschadigen;

  4. De Klant en/of de Gebruiker zal geen handelingen (doen) verrichten waardoor storingen in de OdiQ Online Webapplicatie, (computer)netwerken of infrastructuren (van andere gebruikers) kunnen worden veroorzaakt of ten aanzien daarvan overlast, beperkt gebruik of onvoorzien gebruik (voor andere gebruikers) kan worden veroorzaakt;

  5. De Klant en/of de Gebruiker zal niet ongevraagd grote hoeveelheden berichten met dezelfde of vergelijkbare inhoud (“Spam”) verzenden;

  6. De Klant en/of Gebruiker zal geen Toegangsmiddelen misbruiken of doorgeven aan iemand anders dan de geautoriseerde Gebruiker, of de beveiliging van de OdiQ Online Webapplicatie doorbreken en/of proberen te doorbreken; 

  7. De Klant en/of Gebruiker zal geen handelingen verrichten of nalaten waarvan hij weet of redelijkerwijs had moeten weten dat die zouden kunnen leiden tot toegang van de OdiQ Online Webapplicatie dat strafbaar of jegens Localyse en/of Reseller en/of derden onrechtmatig is;

  8. De Klant en/of Gebruiker zal niet tegen de wil van Localyse, Reseller en/of een Derde Partij opzettelijk en zonder toestemming binnendringen in de OdiQ Online Webapplicatie, computersysteem, de onderliggende infrastructuur of een deel daarvan (“hacken”);

  9. De Klant en/of Gebruiker zal op geen enkele wijze inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van Localyse en/of derden; en

  10. De Klant en/of Gebruiker zal, tenzij mits voorafgaandelijke uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Localyse, al dan niet via Reseller, informatie en gegevens die Localyse in het kader van de OdiQ Online Webapplicatie verstrekt niet openbaar maken, verveelvoudigen of anderszins aanwenden, anders dan voor gebruik in de interne bedrijfsvoering van de Klant. 

 8. De Klant maakt zich sterk dat de Gebruikers de verplichtingen in dit artikel zullen naleven.

 9. Indien de Klant en/of Gebruiker(s) in strijd met één of meerdere van de hiervoor genoemde regels handelt, is de Klant verplicht de door Localyse en/of Reseller in verband daarmee te geven redelijke instructies op te volgen en te doen opvolgen door de Gebruiker(s) of indien mogelijk, derden. 

 10. Indien gegevens die met behulp van de OdiQ Online Webapplicatie worden opgeslagen, bewerkt, verwerkt of anderszins ingevoerd onrechtmatig zijn jegens derden, is Localyse en/of Reseller gerechtigd deze gegevens per direct, zonder voorafgaande mededeling, van de OdiQ Online Webapplicatie te verwijderen en te vernietigen. Localyse en/of Reseller zullen in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor enige schade die voortvloeit uit dit handelen. 

 11. De Klant is verantwoordelijk voor het beheer, waaronder controle van de instellingen, het gebruik van de dienst en de wijze waarop de resultaten van de OdiQ Online Webapplicatie worden ingezet.

 12. De Klant zal Localyse en/of Reseller en hun partners, vertegenwoordigers, agenten en medewerkers vrijwaren van en schadeloos stellen tegen claims, rechtszaken of processen die voortvloeien uit of zijn gerelateerd aan het toegangsrecht, inclusief oneigenlijk of ongeauthoriseerd gebruik van Toegangsmiddelen, of schending van deze Algemene Voorwaarden OdiQ, inclusief artikel 9, inclusief aansprakelijkheid of kosten voortvloeiend uit alle claims, verliezen, schade, rechtszaken, vonnissen, proceskosten en advocatenkosten.

Opschorting van de toegang

 1. Localyse en/of Reseller behouden zich het recht voor om te allen tijde eenzijdig de Toegangsmiddelen te (laten) blokkeren voor een bepaalde Gebruiker, dan wel de toegang tot de OdiQ Online Webapplicatie in zijn geheel te verhinderen of de dienstverlening op te (laten) schorten, indien Localyse en/of Reseller op de hoogte zijn van gebruik van de Toegangsmiddelen of de OdiQ Online Webapplicatie binnen de organisatie van de Klant of door enige andere derde in strijd met artikel 7.
 2. Localyse en/of Reseller zijn in dat geval niet aansprakelijk voor schade van de Klant en/of derden, dewelke zou zijn ontstaan door het blokkeren van de Toegangsmiddelen of de toegang. De verplichting tot betaling blijft gedurende een dergelijke buitengebruikstelling bestaan.
 3. Nadat Localyse en/of Reseller de Klant hiervan schriftelijk heeft op de hoogte gebracht, is Localyse en/of Reseller gerechtigd de toegang tot de OdiQ Online Webapplicatie geheel of gedeeltelijk te blokkeren, indien de Klant tekortschiet in de nakoming van enige verbintenis uit hoofde van deze Overeenkomst, anders dan de verplichtingen uit artikel 7, en dit zolang de tekortkoming in de verbintenis duurt.
 4. Een tijdelijke afsluiting van de Toegangsmiddelen of OdiQ Online Webapplicatie, in overeenstemming met artikel 8.3 geeft de Klant niet het recht de Overeenkomst te beëindigen en/of (verdere) betalingen stop te zetten.

Intellectuele Eigendom en vertrouwelijkheid

 1. De OdiQ Online Webapplicatie betreft het toegang verlenen tot een SaaS oplossing. De Klant kan geen enkele intellectuele of industriële eigendomsrechten, noch licentierechten doen gelden op de software en/of data die aan de basis ligt van de OdiQ Online Webapplicatie. Alle intellectuele eigendomsrechten op enige onderliggende softwarecomponent en enige verstrekte of gegenereerde data en/of resultaten weergegeven door de OdiQ Online Webapplicatie behoren exclusief en in volle eigendom toe aan Localyse of Derde Partijen.

 2. De Klant mag de verstrekte of gegenereerde data en/of resultaten slechts gebruiken voor diens (interne) bedrijfsdoeleinden, inclusief voor gebruik in offertes, studies, e.d.m., in overeenstemming met het doel waarvoor de OdiQ Online Webapplicatie gecreëerd is. De Klant mag de data en/of resultaten niet kopiëren, distribueren, publiek bekend maken of voor enig ander commercieel, dan wel niet commercieel doeleinde gebruiken, tenzij dit kadert in de (interne) bedrijfsdoeleinden zoals hiervoor beschreven. Voor de duidelijkheid is het de Klant in geen geval toegestaan om de verstrekte en/of gegenereerde data en/of resultaten louter door te verkopen. De Klant heeft het recht deze data en/of resultaten ook te gebruiken na beëindiging van deze Overeenkomst, doch slechts binnen de grenzen zoals uiteengezet in dit artikel 9.2. Partijen kunnen in gemeenschappelijk overleg verdere toelatingen of uitzonderingen op het gebruik voorzien in de Bijzondere Voorwaarden of in de bijzondere voorwaarden van de Reseller. In het geval de verstrekte of gegenereerde data en/of resultaten door de Klant gebruikt worden in het kader van offertes, studies, e.d.m., zal de Klant ervoor zorgen dat de nodige vertrouwelijkheidsverplichtingen opgelegd worden aan diens klant(en). 

 3. Het is de Klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, resultaten, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.

 4. De Klant erkent en gaat ermee akkoord dat de ontwikkeling van de OdiQ Online Webapplicatie veel tijd en geld heeft gekost en dat deze vertrouwelijk zijn voor, en een handelsgeheim van, Localyse en/of Derde Partijen en/of derden. De Klant zegt toe de OdiQ Online Webapplicatie en al hetgeen onderliggend gebruikt wordt in absoluut vertrouwen te houden en de OdiQ Online Webapplicatie niet openbaar te maken aan derden of hen toegang te verlenen.  

Verwerking van Persoonsgegevens

 1. Elke Partij dient, te allen tijde, haar respectieve verplichtingen krachtens de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens na te leven in verband met alle Persoonsgegevens die krachtens deze Overeenkomst worden verwerkt.
 2. Localyse en/of Reseller beschikken in de uitvoering van deze Overeenkomst over de identiteitsgegevens van de Klant en de Gebruikers, en de aan de Klant ter beschikking gestelde gepersonaliseerde gebruikersnaam en wachtwoord. De Klant garandeert dat hij de nodige toestemmingen van de Gebruikers heeft opdat de Persoonsgegevens mogen verwerkt worden door Localyse en Derde Partijen, al dan niet binnen de EER.
 3. Indien de toepasselijke wetgeving inzake Persoonsgegevens vereist dat Partijen een aparte verwerkersovereenkomst sluiten, zullen Partijen op eerste verzoek van de meest gerede Partij in onderhandeling treden omtrent de vast te leggen rechten en verplichtingen.

Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid die Localyse kan oplopen voor de levering van het OdiQ Abonnement, vloeit voort uit een inspanningsverbintenis, die door de Klant degelijk zal moeten worden aangetoond. Localyse is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik van het OdiQ Abonnement door de Klant noch voor schade veroorzaakt door het niet naleven van deze Algemene Voorwaarden OdiQ, Bijzondere Voorwaarden, of algemene of bijzondere voorwaarden van de Reseller. De Klant verbindt er zich toe Localyse schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle vergoedingen, verliezen, aansprakelijkheden, schade, kosten of uitgaven die Localyse kan lijden of kan oplopen als gevolg van het OdiQ Abonnement en/of het niet naleven van de hierboven gestelde voorwaarden door de Klant en de daaruit vloeiende vorderingen en dadingen met eventuele derde partijen.

 2. Localyse kan in geen geval gehouden zijn meer te vergoeden dan de door haar veroorzaakte directe schade, die veroorzaakt werd door haar tussenkomsten naar aanleiding van huidige Overeenkomst voor de levering van het OdiQ Abonnement, dit echter tot maximum 10 procent van de waarde van de bestelling van de Klant (excl. BTW) en dit ongeacht of de vordering is ingesteld op contractuele dan wel op buitencontractuele grondslag. Bovendien zal, indien de Overeenkomst meerdere jaren loopt, Localyse slechts gehouden zijn tot een maximum van 10% van de waarde van de bestelling van de Klant (excl. BTW) van het jaar waarin de schade zich heeft voorgedaan. 

 3. De Klant dient Localyse schriftelijk op de hoogte te stellen van elke gebeurtenis die haar aansprakelijkheid met zich kan brengen of van elk nadeel dat de Klant ondergaat, binnen de kortst mogelijke tijd en ten laatste binnen vijftien (15) kalenderdagen te rekenen vanaf het ontstaan van deze gebeurtenis of dit nadeel, of, minstens, te rekenen vanaf het ogenblik waarop de Klant er kennis van heeft gekregen. Dit alles teneinde Localyse in de mogelijkheid te stellen de oorsprong en de oorzaken van de schade binnen nuttige termijn vast te stellen. Bij gebreke hieraan behoudt Localyse zich het recht voor elke schadeloosstelling te weigeren en kan Localyse niet aansprakelijk gesteld worden.


 4. Wordt uitgesloten van aansprakelijkheid:


  1. de vergoeding door Localyse voor alle indirecte schade of gevolgschade of incidentele schade, waaronder, doch niet limitatief, financiële of commerciële verliezen, winstderving, verhoging van algemene kosten, storing van planning, verlies van verwachte winst, verlies van kapitaal, verlies van cliënteel, schade door bedrijfsstagnatie, gemiste kansen/besparingen, verminderde goodwill, verlies van gegevens, verlies van voordelen, aantasting en verlies van bestanden enz, die voortvloeit uit de uitvoering van huidige Overeenkomst;

  2. schade door derden die het OdiQ Abonnement niet kunnen gebruiken of geen toegang kunnen krijgen tot de gegevens;

  3. schade veroorzaakt door de fout en/of nalatigheid van de Klant; 

  4. schade veroorzaakt door verlies aan data;

  5. de vergoeding van alle directe en indirecte schade die geheel of gedeeltelijk veroorzaakt is door (het gebruik van) Derde Partij software

  6. de vergoeding van schade die geheel of gedeeltelijk veroorzaakt is door software of hardware geleverd of gemaakt door derden, of door enig ander element in het bedrijf van de Klant, of in het bedrijf van de Klant gebracht na de totstandkoming van de Overeenkomst; 

  7. alle vorderingen door derden tegen de Klant gericht;

  8. sociale onrust, stakingen, overmacht, feit van een derde of alle andere omstandigheden onafhankelijk van haar wil;

  9. Localyse is evenmin aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een gebrek in het OdiQ Abonnement dat tevens ontstaan is door de schuld van de Klant of door een persoon voor wie de Klant verantwoordelijk is;

  10. schade veroorzaakt door tijdelijke onbeschikbaarheid/onderbreking van de OdiQ Online Webapplicatie;

  11. schade veroorzaakt door een schending van artikel 7; 

  12. schade veroorzaakt door gebruik van niet correcte of niet compatibele Hulpmiddelen.

 5. Localyse en/of Reseller geven geen garantie dat de OdiQ Online Webapplicatie zonder Bugs functioneert.  Localyse en/of Reseller kunnen niet garanderen dat alle Bugs worden hersteld.

 6. De Klant draagt steeds de verantwoordelijkheid voor zijn bestaande infrastructuur (bijvoorbeeld, niet limitatief: hardware, software, websites, databestanden, controle- en beveiligingsprocedures, adequaat systeembeheer etc.) en de goede functionaliteit en veiligheid van al zijn werkmaterialen. 

 7. In geval van verlies van data kan Localyse en/of Reseller enkel aansprakelijk worden gesteld voor de data die verloren is gegaan tussen het moment van de laatste back-up en het moment van de vaststelling van de bewezen tekortkoming in de geleverde software.

Duur en beëindiging

 1. Het OdiQ Abonnement start op de dag van de activatie van de OdiQ Online Webapplicatie en wordt afgesloten voor een periode van één (1) jaar. Deze Overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van één (1) jaar, tenzij de Klant of Localyse of Reseller deze Overeenkomst schriftelijk per aangetekend schrijven, ten laatste drie (3) maanden voor het einde van de betreffende periode opzegt. 

 2. Bijkomend aan de beëindigingsmodaliteiten zoals bepaald in de Algemene Voorwaarden, zal Localyse of Reseller het recht hebben om, onverminderd haar recht op schadevergoeding, de uitvoering van de Overeenkomst naar eigen goeddunken en van rechtswege, zonder ingebrekestelling en met onmiddellijke ingang te ontbinden, door de loutere verzending van een ter post aangetekende brief:

  1. indien de Klant zijn verplichtingen inzake het gebruik en beheer van de Toegangsmiddelen en toegangsrecht niet naleeft.

 3. Indien de overeenkomst tussen Localyse en de Reseller beëindigd wordt, zal Localyse, ofwel de overeenkomst met de Klant zelf overnemen, ofwel de overeenkomst toewijzen aan een andere Reseller. Localyse zal de Klant op de hoogte brengen van de beslissing.

 4. Localyse of Reseller kan deze Overeenkomst op elk ogenblik eenzijdig beëindigen wanneer de software van Derde Partijen, waarop Localyse een beroep doet voor de uitvoering van de Overeenkomst, niet meer beschikbaar is.

Gevolgen van beëindiging

 1. De beëindiging heeft tot gevolg dat Localyse en/of Reseller de Toegangsmiddelen buiten gebruik zal stellen en dat de Klant aldus geen toegang meer heeft tot de OdiQ Online Webapplicatie. Localyse is niet gehouden de in de OdiQ Online Webapplicatie verstrekte of gegenereerde data en/of resultaten op te slaan of te bewaren na de beëindiging. 

 2. De Klant zal erop toezien dat op het moment van beëindiging alle verstrekte of gegenereerde data en/of resultaten elders opgeslagen zijn, voor zover mogelijk en toegelaten, en zal het recht hebben dit verder te gebruiken in overeenstemming met artikel 9.2. 

Overige bepalingen

 1. De huidige Overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. Het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 en het Verdrag van New York inzake de internationale verjaring van de roerende goederen en het bijkomende protocol worden, voor zover dit van toepassing zou zijn, uitdrukkelijk uitgesloten. In geval van geschillen betreffende de uitvoering en/of interpretatie van huidige Overeenkomst, zullen de Partijen steeds trachten om tot een minnelijke oplossing te komen. Indien binnen een redelijke termijn geen oplossing kan worden gevonden, hernemen beide Partijen ten volle hun rechten. In dit laatste geval zullen de Rechtbanken van Antwerpen (Afdeling Antwerpen) exclusief bevoegd zijn om kennis te nemen van het geschil. Geen enkele vordering kan door de Klant worden ingesteld met betrekking tot de geleverde prestaties meer dan zes (6) maanden na het voorval dat aanleiding gaf tot die vordering en/of indien de Klant binnen de maand nadat het voorval zich voordeed, hiervan Localyse niet in kennis heeft gesteld.
 2. Het nalaten door een Partij om enige bepaling van deze Overeenkomst af te dwingen, tast in generlei opzicht het recht van de betrokken Partij aan om alsnog volledige nakoming door de andere Partij te vorderen. Het berusten in een schending door de andere Partij van een verplichting impliceert geen afstand van de uit die verplichting voortvloeiende rechten.
 3. Deze Overeenkomst bevat de volledige weergave van de rechten en plichten van Partijen, en treedt in de plaats van alle voorgaande overeenkomsten en voorstellen, mondeling zowel als schriftelijk. Afwijkingen van en aanvullingen op deze Overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen de Partijen zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, zelfs indien deze voorwaarden anders zouden bepalen.
 4. Als Localyse en/of Reseller enige bepaling uit deze Overeenkomst niet toepast, of afstand doet van haar rechten op enig punt, zal dit nimmer kunnen worden uitgelegd in die zin dat Localyse en/of Reseller deze Overeenkomst in het algemeen buiten toepassing wil laten, respectievelijk in het algemeen afstand zou willen doen van haar rechten uit deze Overeenkomst.
 5. Localyse en/of Reseller kan voor de uitvoering van de Overeenkomst een beroep doen op onderaannemers, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de Klant.
 6. Deze Overeenkomst, noch de eruit voortvloeiende rechten of verplichtingen mogen geheel of gedeeltelijk worden overgedragen zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van beide Partijen. Niettegenstaande het voorgaande is Localyse ten alle tijde gerechtigd om deze Overeenkomst, of de daaruit voortvloeiende rechten of verplichtingen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een met haar verbonden vennootschap in de zin van de artikelen 11 en 12 van het Wetboek van vennootschappen, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de Klant.